Szkolenia BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkolenia BHP i PPOŻ

Oferta

Profesjonalne szkolenia BHP Warszawa, dojazd - szybko, sprawnie, bezstresowo, rzetelnie.
W rejonie Warszawy dojazd do siedziby Klienta w cenie szkolenia.
Wykładowcy ABC-HSE są wysokiej klasy specjalistami posiadającymi wykształcenie wyższe, wiedzę, doświadczenie oraz wysoką kulturę osobistą.
Potrzebujesz szkolenia BHP w Warszawie? Profesjonalne szkolenia wstępne i okresowe BHP w Warszawie - ABC-HSE to dobry wybór.
Nasi specjaliści są mobilni: dojeżdżamy do każdej lokalizacji w Warszawie i w Polsce.
Przeprowadzimy szkolenie BHP w siedzibie Klienta, lub w dogodnej ustalonej lokalizacji.


Każdy z instruktorów ukończył stosowne kursy przygotowujące i uprawniające do prowadzenia szkoleń BHP i PPOŻ.

Brak ważnych szkoleń BHP i PPOŻ pracowników może przyczynić się do dotkliwych kar finansowych i nieprzyjemnych konsekwencji prawnych dla pracodawcy, osób kierujących pracownikami oraz całej organizacji.

ABC-HSE to:

  • Szkolenia wstępne BHP Warszawa,

  • Szkolenia okresowe BHP Warszawa,

  • Szkolenia w systemie e-learningowym - Więcej informacji,

  • Szkolenia PPOŻ. i z zakresu obsługi sprzętu gaśniczego Warszawa,

  • Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej Warszawa,

  • Specjalistyczne szkolenia dopasowane do wymagań Klienta i w oparciu o wspólnie uzgodniony program.


Szkolenia wstępne Warszawa - dojazd

Szkolenie wstępne BHP: przeprowadzane jest w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk, obejmujące szkolenie wstępne ogólne, (instruktaż ogólny) i szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy).
Instruktaż ogólny odbywają , nowo zatrudnieni pracownicy niezależnie od rodzaju umowy, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
Aby przeprowadzić instruktaż ogólny i stanowiskowy niezbędne jest spotkanie z pracownikiem.


Ważność szkolenia wstępnego BHP
Szkolenie wstępne jest ważne:
- dla osób kierujących pracownikami: 6 miesięcy,
- dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych:
6 miesięcy,
- dla pozostałych grup zawodowych ( inżynieryjno-techniczne, administracyjno
biurowe) : 12 miesięcy.

Po tym czasie należy przeprowadzić szkolenie okresowe - zapraszamy.

Ważność szkolenia okresowego BHP
Szkolenie okresowe BHP
w zależności od zajmowanego stanowiska jest ważne:
- dla pracowników administracyjno-biurowych
6 lat
- dla pracowników inżynieryjno
technicznych 5 lat
- dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
5 lat
- dla stanowisk robotniczych
3 lata, w przypadku bardzo dużego lub dużego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa - 1 rok lub 2 lata.

Częstotliwość szkoleń okresowych na stanowiskach robotniczych określa pracodawca biorąc pod uwagę zagrożenia na stanowisku pracy.

Data od której liczy się ważność szkolenia okresowego BHP to data wystawienia zaświadczenia.

Szkolenia PPOŻ. i z zakresu obsługi sprzętu gaśniczego Warszawa

W ciekawy sposób pokażemy jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarowego, jak używać podręcznego sprzętu gaśniczego, jak zadbać o siebie w razie pożaru.
Szkolenia służą zapoznaniu się z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej, a także ze sposobami postępowania w razie wystąpienia pożaru. Szkolenie to skierowane jest m.in. do osób wyznaczonych do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Kodeksu Pracy.
Jedynie przy wyćwiczonych odpowiednich zachowaniach w sytuacjach realnego zagrożenia zwiększają się wydatnie szanse na wyjście z opresji bez szwanku. Ćwiczenie czyni mistrzem.


Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej Warszawa
Pozwalają one poznać zarówno aspekty prawne, zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne odbywające się w formie ćwiczeń. Szkolenie przeznaczone jest m.in. dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w firmie.

Specjalistyczne szkolenia dopasowane do wymagań Klienta i w oparciu o wspólnie uzgodniony program
Polecamy wzbogacenie o część praktyczną standardowych szkoleń BHP. Szkolenia PPOŻ z wykorzystaniem gaśnic w celu ugaszenia realnego pożaru lub ćwiczenia w zakresie pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów oraz materiałów opatrunkowych stanowią duże uatrakcyjnienie oferty szkoleniowej.

Szkolenia w systemie e-learningowym
ABC-HSE w ofercie posiada szkolenia e-learningowe skierowane do  pracowników administracyjno-biurowych, pracowników inżynieryjno-technicznych oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Dla stanowisk robotniczych przepisy nie dopuszczają możliwości przeprowadzenia szkolenia w formie samokształcenia kierowanego (przez internet).
Jedyną dopuszczalną formą szkolenia bhp dla stanowisk robotniczych jest instruktaż. Do przeprowadzenia szkolenia okresowego na stanowiskach robotniczych konieczne jest spotkanie z pracownikami. Więcej informacji


Cennik szkoleń

Podstawa prawna

Pracodawca

art. 237 3 §21 Kodeksu Pracy
Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków - szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Pracownik

art. 94 pkt. 4 Kodeksu Pracy
Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (…).
art. 237 3 §2 Kodeksu Pracy
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (…).

Osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną (dzieło, zlecenie)

art. 304 Kodeksu Pracy

Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (...) osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (...).
Obowiązki, o których mowa w art. 211 Kodeksu Pracy (m.in. odbywanie szkoleń BHP) w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego