Specjalista PPOŻ Warszawa - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Specjalista PPOŻ Warszawa

Obsługa Klientów

Specjalista Ochrony Przeciwpożarowej Warszawa może wykonywać zadania związane z ochroną przeciwpożarową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowych i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej  (D.U.05.215.1823).

Specjaliści PPOŻ z ABC-HSE są upoważnieni do
wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla specjalisty ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art.4 ust.2a ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ukończyli szkolenie realizuje program „Szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej” zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Gdy się pali, dobrze wiedzieć jak się zachować, gdzie i jak się ewakuować, jak użyć sprzętu do zwalczania pożarów, jak dostosować miejsce pracy do wymogów przepisów przeciwpożarowych, jak sporządzić dokumentację przeciwpożarową. Dobrze mieć doświadczoną i przeszkoloną kadrę potrafiącą skutecznie pokierować akcją ewakuacyjną i zwalczaniem pożaru oraz zagrożeń, czytelne, sprawne oznakowane i drożne drogi komunikacyjne. Specjaliści Ochrony Przeciwpożarowej z ABC-HSE zadbają o bezpieczeństwo pożarowe w Państwa Firmie.

Specjaliści ochrony przeciwpożarowej oferują:

 • Szkolenia wstępne, okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie wynikającym z postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego lub ustaleń pracodawcy.

 • Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów przeciwpożarowych i wykonania nałożonych na nich zadań w tym zakresie oraz stosowanie odpowiednich form i środków oddziaływania w odniesieniu do tych pracowników, którzy swym działaniem lub zaniedbaniem sprowadzają zagrożenie pożarowe.

 • Współdziałanie w organizowaniu szkoleń okresowych pracowników w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 • Praktyczne szkolenia z zakresu posługiwania się gaśnicami.

 • Kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej.

 • Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowegodla obiektów budowlanych.

 • Aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowegodla obiektów budowlanych.

 • Prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z ochroną przeciwpożarową.

 • Dokonanie oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz wdrażanie zaleceń wynikających z tej oceny.

 • Nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym występującym w danej komórce organizacyjnej, sposobami zapobiegania pożarom i postępowaniem w czasie pożaru oraz z organizacją i prowadzeniem ewakuacji.

 • Sprawowanie nadzoru nad rozmieszczeniem, sprawnością i konserwacją sprzętu oraz innych urządzeń przeciwpożarowych, oznakowaniem i utrzymaniem we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych, środków łączności i alarmowania, punktów czerpania wody do celów gaśniczych.

 • Ustalenie warunków ochrony przeciwpożarowej przy prowadzeniu prac niebezpiecznych pożarowo

 • Organizację i przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji (ćwiczenia ewakuacyjne, próbna ewakuacja),

 • Opiniowanie i rozmieszczanie oznakowania (znaki ewakuacyjne, znaki przeciwpożarowe, znaki informacyjne, znaki BHP, instrukcje PPOŻ.

 • Opiniowanie stanu technicznego gaśnic i hydrantów

 • Badanie sprawności i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

 • Badanie sprawności gaśnic (przeglądy gaśnic)

 • Serwis gaśnic

 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów w branży PPOŻ.

 • Wsparcie specjalisty ochrony przeciwpożarowej w firmie


Cennik usług specjalisty ochrony PPOŻ

Podstawa prawna:

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego