Regulamin strony - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin strony

Do pobrania

Regulamin strony internetowej abc-hse.com

I. Uwagi ogóle

 • Domena abc-hse.com, podstrony oraz poddomeny tej domeny są serwisami internetowymi, których  właścicielem jest ABC-HSE PIOTR OYRZANOWSKI JR, z siedzibą w Warszawie przy ul.  Akermańskiej 1/31, zwanym dalej ABC-HSE.

 • Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszych serwisów internetowych  tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 • ABC-HSE zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub  przerwania dowolnej funkcji lub właściwości serwisów w każdym czasie, bez konieczności  wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

 • Niniejszy regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca  2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) a  zawartość niniejszych serwisów nie stanowi informacji handlowej, o której mowa w art. 9  przywołanej w niniejszym punkcie ustawy.

 • Niniejszy regulamin dotyczy funkcjonowania serwisów internetowych ABC-HSE.


II. Odpowiedzialność właściciela

 • ABC-HSE nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych  połączonych z niniejszymi serwisami internetowymi za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z  niniejszych witryn.

 • ABC-HSE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody  będące rezultatem oparcia się na przedstawionych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszych serwisów ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 • W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie ABC-HSE, wiadomości, iż w serwisach znajdują się treści i materiały  naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, ABC-HSE  podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem,  zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 • ABC-HSE zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na oferty  pracy przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej ABC-HSE.

 • Serwisy internetowe domeny abc-hse.com nie są zarejestrowanymi tytułami prasowymi w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz.  24 ze zm.).

 • ABC-HSE nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek  szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia  użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszych serwisów, korzystania z nich lub  przeglądania stron bądź z pobrania z tych witryn jakichkolwiek materiałów.

 • ABC-HSE nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek  zdarzeń, które pozostają poza kontrolą ABC-HSE.


III.  Odpowiedzialność użytkownika

 • Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z niniejszych serwisów.

 • Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszych serwisach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 • Korzystanie z serwisów podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z  powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich  użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób  trzecich.

 • Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisach ABC-HSE  oraz podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

 • Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego  zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także te  dochodzone przed sądem, skierowane przeciw ABC-HSE, a związane z jego  zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym  bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę, bądź krzywdę.IV. Zawartość i nadzór

 • Za prowadzenie strony internetowej, aktualizację danych, treści merytoryczne, obsługę graficzną i estetykę serwisów oraz za obsługę techniczną stron internetowych  odpowiedzialne jest ABC-HSE.

 • Celem serwisów jest publikowanie informacji dotyczących oferty oraz działań ABC-HSE.

 • Na stronach internetowych zamieszczane są informacje, przekazywane oraz  wprowadzane wyłącznie przez ABC-HSE.

 • Obowiązek weryfikacji danych umieszczanych w serwisach spoczywa na  osobie przekazującej informacje do publikacji.

 • Ocena możliwości zamieszczenia informacji na stronach internetowych ABC-HSE  należy do osoby odpowiedzialnej za umieszczanie informacji.

 • ABC-HSE zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia informacji na swojej stronie internetowej, a także prawo częściowej zmiany lub drobnej korekty  publikowanych informacji (nie dotyczy treści rozporządzeń, ustaw, aktów prawnych ).

 • Wszystkim uprawnionym do przekazywania informacji do publikacji przysługuje prawo i  obowiązek wglądu, korekty lub wycofania informacji z bazy danych serwisu.

 • ABC-HSE jest zobowiązane do regularnej korekty informacji, a wszelkie zmiany powinny być przekazywane niezwłocznie.


V. Partnerzy

 • ABC-HSE może publikować bannery i linki do innych stron i  serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam,  bądź partnerów (firm współpracujących) . Korzystając z banneru  lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

 • ABC-HSE nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę  danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki  prywatności partnerów ABC-HSE, należy odwiedzić stronę partnera oraz  zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.

 • ABC-HSE nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.

 • ABC-HSE nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących z ABC-HSE .


VI. Zastrzeżenia techniczne

 • Ze względu na techniczne ograniczenia ABC-HSE nie może gwarantować, że  informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej,  kompletnej i pełnej. ABC-HSE nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w  serwisach będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz, że użytkownik uzyska  dokładnie tę informację, której szukał.

 • Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, ABC-HSE  nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu  transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

 • ABC-HSE nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom od niego  przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby  przesyłającej informacje.


VII.  Prawa autorskie

 • Zarówno układy treści zawarte w serwisach internetowych ABC-HSE, jak i  poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają  na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631  ze zm.). Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod  rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej  ustawy.

 • Zawartość niniejszych serwisów może być przez użytkowników wykorzystywana tylko w  zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie niniejszych serwisów w całości  bądź jakiejkolwiek części do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym  kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny  sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego  zezwolenia ze strony ABC-HSE i na warunkach określonych przez ABC-HSE . W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się  kontaktować pod adresem poyrzanowski@abc-hse.com.

 • Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisach ABC-HSE w celu  innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w  innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa  prasowego i autorskiego.

 • W przypadku braku zgody na wykorzystywanie przez ABC-HSE wizerunku  osoby fizycznej, która znalazła się na jej stronie internetowej, ABC-HSE prosi o  niezwłoczny kontakt na adres poyrzanowski@abc-hse.com.


VIII.  Postanowienia końcowe

 • ABC-HSE zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

 • Zmiany regulaminu zostaną zamieszczone na stronach internetowych ABC-HSE i  wchodzą w życie z dniem publikacji.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego