Pytania i odpowiedzi PPOŻ - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Pytania i odpowiedzi PPOŻ

Pytania i odpowiedzi

Która z gaśnic jest najlepsza do gaszenia pożarów metali lekkich:
proszkowa,
pianowa,
śniegowa.

Dwutlenek węgla jest gazem:
lżejszym od powietrza ,
cięższym od powietrza,
o takim samym ciężarze jak powietrze

Lekka woda to:
środek pianotwórczy niezbędny do wytwarzania piany lekkiej,
nowoczesny wypełniacz poduszek amortyzujących upadek ludzi podczas ich ewakuacji z wyższych kondygnacji budynku,
środek gaśniczy bardzo skuteczny przy gaszeniu pożarów grupy B.

Liczba spienienia to:
stosunek ilości wodnego roztworu środka pianotwórczego do wydajności piany,
stosunek objętości piany do objętości wodnego roztworu środka pianotwórczego, z którego ta piana została wytworzona,
ciężar właściwy piany wyrażony w kg/m 3.

Inhibitor to związek chemiczny używany w środkach gaśniczych który powoduje:
spowolnienie procesu spalania,
obniża stężenie tlenu w strefie spalania,
przyśpiesza proces utleniania.

Minimalną pojemność gaśnicy reguluje:
Zarządzenie KG PSP
Wytyczne CNBOP.
Polska Norma ,

Elektryczność statyczna powstaje w wyniku:
przeciążenia instalacji elektrycznej,
przepływu podczas wyładowania atmosferycznego
gromadzenia się ładunków elektrycznych podczas tarcia materiałów dielektrycznych,

Klapa dymowa jest to urządzenie służące do:
usuwania dymu i gazów pożarowych z obiektów budowlanych.
zamykania przewodów wentylacyjnych i ich zabezpieczania,
zatrzymania dymów w przewodach kominowych.

Kto odpowiada za dokonanie oceny zagrożenia wybuchem w obiekcie:
komendant powiatowy lub osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych,
rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
właściciel obiektu, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

Do wytwarzania i  podawania piany średniej służy:
prądownica pianowa,
wytwornica pianowa.
agregat pianotwórczy,

Sprzęt i urządzenia pożarnicze mogą być użytkowane pod warunkiem uzyskania świadectwa dopuszczenia  do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, wydanego przez:
CNBOP,
KG PSP,
SGSP.

Proces endotermiczny to proces:
wydzielania ciepła,
pochłaniania ciepła,
inhibicji.

Liniowa szybkość spalania ( mm/min) odnosi się do :
materiałów stałych,
cieczy,
gazów

Masowa szybkość spalania ( kg/min) odnosi się do :
materiałów stałych,
cieczy,
gazów.

Odporność ogniowa jest to cecha elementu budowlanego mierzona:
w stopniach Celsjusza,
w kg/m 3
w godzinach.

Dominującym działaniem gaśniczym proszków gaśniczych jest:
chłodzenie,
obniżenie stężenia tlenu,
efekt antykataliczny.

Litera „x” w górnym rzędzie znaków na tablicy ostrzegawczej stosowanej w kolejowym i drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych, oznacza:

UWAGA! Promieniowanie „x”,
środek znajduje się pod stałym ciśnieniem,
absolutny zakaz kontaktu danego materiału  z wodą.

Najwięcej osób ginie w czasie pożarów z powodu :
a) zaczadzenia       b) popażenia       c) innych przyczyn

Czego nie wolno gasić wodą :
drewna  b) węgla  c) sodu

Benzynę należy gasić :
pianą  b) wodą  c) dwutlenkiem węgla

Ile pełnych butli z gazem propan-butan o pojemności do 11 kg. można przechowywać w   piwnicy
1butlę
nie można wcale
do 2 butli

Żarzenie to :
spalanie z towarzyszącym  zjawiskiem płomienia
spalanie bezpłomieniowe

Współczesny hełm strażacki wykonany jest z:
blachy stalowej,
włókna szklanego,
blachy miedzianej.

Jaki prąd gaśniczy wody powinien być zastosowany przy gaszeniu pożarów materiałów rozdrobnionych:
prąd zwarty,
jednocześnie prąd zwarty i kroplisty,
prąd rozproszony.

Środki zwilżające są to środki, które:
zwiększają napięcie powierzchniowe wody,
obniżają napięcie powierzchniowe wody,
zmniejszają opory tłoczenia wody.

Które z wymienionych substancji można gasić przy użyciu wody:
słoma ,
sód,
potas.

Co to jest strefa pożarowa:
teren działania straży pożarnej,
przestrzeń objęta pożarem,
wydzielona pożarowo przestrzeń.

Jaki gaz o właściwościach wybuchowych powstaje podczas ładowania akumulatora:
chlor,
wodór ,
chlorowodór.

Na tablicy informacyjnej ( pomarańczowy prostokąt) samochodu przewożącego materiały niebezpieczne w transporcie kolejowym i drogowym zakodowane są w postaci cyfr informacje dotyczące:
odporności ogniowej zbiornika pojazdu,
właściwości przewożonego materiału,
właściwości oraz numer identyfikacyjny przewożonej substancji.

W jakiej najmniejszej odległości od budynku może przebiegać droga pożarowa :
5 m,
10 m,
25m.

Gaz ziemny jest :
lżejszy od powietrza,
cięższy od powietrza,
ciężar właściwy gazu ziemnego jest równy ciężarowi  właściwemu powietrza.

Płonącą odzież na człowieku należy gasić:
a ) Kocem gaśniczym
b) Gaśnicą pianową
c) Gaśnicą proszkową

Jeśli poczujesz w pomieszczeniu zapach gazu nie należy

oddalać się z zagrożonego pomieszczenia
powiadamiać pogotowia gazowego
zapalić świeczki i sprawdzić skąd ulatnia się gaz

Najprostszym sposobem na ugaszenie płonącego oleju na patelni
użycie gaśnicy proszkowej
użycie koca gaśniczego
użycie pokrywki

Czy strażak ratownik może stwierdzić zgon osoby ratowanej?
tak
nie
tak ale tylko w przypadkach np. spopielenia, długotrwałego przebywania pod wodą, dekapitacji, masywnego okaleczenia

Przy oparzeniu wrzącą wodą należy zastosować:
suchy opatrunek na miejsce oparzenia
schładzanie zimną wodą miejsca oparzenia
wodę utlenioną

Zaniedbanie czyszczenia kanałów kominowych (spalinowych) może być przyczyną śmierci poprzez:
zatrucie tlenkiem węgla
nastąpienie wybuchu
wybuch pożaru

Ciśnienie 1 bara jest równe:
10 Mpa
0,1 Mpa
1 Mpa

Do obliczenia obciążenia ogniowego potrzebne jest:
skład chemiczny substancji
ciepło spalania substancji
powierzchnia otworów w ścianach i stropach magazynu lub składowiska

W przypadku oparzenia najlepiej jest:

zdezynfekować ranę alkoholem
długo polewać ranę chłodną wodą
zastosować opatrunek uciskowy

Tryskacze służą do:
szybkiego uruchomienia samochodu gaśniczego   
gaszenia pożaru
wykrywania pożaru

Do czego służy bezpiecznik elektryczny?
do wyłączenia dopływu prądu wskutek przeciążenia instalacji elektrycznej
do chronienia instalacji przed burzą
do zabezpieczenia przed porażeniem prądem

Międzynarodowa umowa ADR dotyczy przewozu materiałów niebezpiecznych transporcie:
Drogowym
Kolejowym
Morskim

”Złota godzina”:
to czas, w którym strażak uratuje  poszkodowanego
to czas dojazdu pogotowia ratunkowego
to czas od chwili wypadku do udzielenia pomocy w szpitalu

Podział cieczy łatwo zapalnych na klasy niebezpieczeństwa pożarowego zależy od:
ciepła spalania
temperatury zapłonu
granic wybuchowości

Wybuch może spowodować:
metan z powietrzem
dwutlenek węgla z powietrzem
wodór z azotem

Czad to :
tlenek węgla ,
dwutlenek węgla ,
tlenek węgla ze związkami siarki .

Dolna granica wybuchowości jest cechą charakteryzującą:
ciecze palne,
gazy palne,
ciała stałe palne.

Pirometrem nazywamy:
urządzenie służące do wykrywania substancji toksycznych,
urządzenie sejsmiczno-akustyczne do wykrywania zasypanych ludzi,
urządzenie do zdalnego, bezstykowego pomiaru temperatury.

Czy wolno napełniać gazem butle o masie 11kg na stacjach gazu płynnego?
nie
tak, jeżeli wykonana jest niezależna instalacja, nie przeznaczona do tankowania pojazdów
tak

Względny czas trwania pożaru to:
czas, w którym ulegną spaleniu materiały palne znajdujące się w pomieszczeniu lub składowisku materiałów stałych w strefie pożarowej
czas, w którym ulegną spaleniu wszystkie materiały znajdujące się w pomieszczeniu lub strefie pożarowej
czas, w którym ulegną spaleniu tylko stałe materiały palne znajdujące się w pomieszczeniu

Badanie stopnia rozprzestrzeniania ognia dokonywane jest zgodnie z :
rozporządzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa,
Polskimi Normami,
Wytycznymi Instytutu Techniki Budowlanej.

Kierujący działaniem ratowniczym może
Kierować ruchem drogowym podczas zdarzenia i nakładać mandaty karne
Przejąć w użytkowanie na czas niezbędny dla działania ratowniczego nieruchomości, ruchomości, środki transportu itp
Zatrzymać osoby poszukiwane przez listy gończe.

Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno-rozpoznawcze?
tak, za zgodą komendanta wojewódzkiego PSP
tak, za zgodą komendanta głównego PSP
nie mogą

Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:
komendant powiatowy PSP
komendant wojewódzki PSP
nie ma takiego dokumentu

Czy strażacy biorący udział w akcji ratowniczej mają prawo do korzystania dróg prywatnych
Tak, za zgodą ich właściciela
Tak i to bez zgody ich właściciela , ale tylko  w zakresie niezbędnym do prowadzenia akcji
Nie

W razie stwierdzenia w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych naruszenia przepisów przeciwpożarowych mogących spowodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru decyzję o wstrzymaniu prac podlegającą natychmiastowemu wykonaniu podejmuje:

Komendant Powiatowy PSP  w drodze decyzji administracyjnej
Strażak prowadzący kontrolę w formie pisemnej
Właściciel obiektu

Czy konieczne jest zapewnienie drogi pożarowej co najmniej z dwóch stron budynku ?
tak
nie
tak, jeżeli szerokość budynku jest większa niż 60 m

Budynki określone jako IN to:
budynki inwentarskie
budynki produkcyjno-magazynowe
budynki mieszkalne

Czy dźwig pożarowy jest urządzeniem ratowniczym?
tak
nie
tak, lecz tylko w przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiednich warunków
ewakuacji ludzi pionowymi drogami ewakuacyjnymi

Budynek średniowysoki (SW) to:
powyżej 18 kondygnacji lub 55 m
od 4 do 9 kondygnacji lub od 25 m do 55 m
powyżej 4 kondygnacji do 9 kondygnacji włącznie lub od 12m do 25m włącznie

Budynki zaliczane do kategorii ZL V to:
hotel, bursa, akademik
budynek wielorodzinny, kamienica,
dom pomocy społecznej, obiekty zabytkowe, przedszkola

Jaki jest minimalny czas działania oświetlenia ewakuacyjnego?
2 godziny
3 godziny
4 godziny

Kurek główny gazowy powinien być zainstalowany:
na zewnątrz budynku
w kuchni i przedpokoju
w odległości mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego licząc po długości przewodu

Który z gazów jest lżejszy od powietrza:
gaz ziemny
propan-butan
dwutlenek węgla

Wyłącznik prądu, odcinającym dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem
obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru to:
przeciwpożarowy wyłącznik prądu
wyłącznik różnicowoprądowy
wyłącznik główny prądu

Minimalna szerokość drogi pożarowej w terenie zabudowanym to:
6m,
4,2m
3,5m

W jakiej odległości od ściany budynku powinna przebiegać droga pożarowa:
7-10 m
5-15m
50 -70 m

Maksymalna wysokość przeszkody pomiędzy drogą pożarową a budynkiem to:
3m
6m
11m

Za minimalny zapas wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym do zewnętrznego gaszenia pożaru przyjmuje się:
100 m3
500 m3
600 m3

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa mierzona na zaworze hydrantu podczas poboru wody powinna wynosić dla hydrantu
DN80
10 dm 3/s
10 dm 3/min
15 dm 3/min

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa mierzona na zaworze hydrantu podczas poboru wody powinna wynosić dla hydrantu DN100
10 dm 3/s
10 dm 3/min
15 dm 3/s

Minimalna odległość kurka głównego gazu od otworów okiennych, drzwi i poziomu
terenu to:
2 m
0,5 m
50 mm

Określając wymagania przeciwpożarowe dla budynków typu ZL bierzemy pod uwagę:
przeznaczenie budynku
wysokość budynku, kategorię zagrożenia ludzi, ewentualnie ilość kondygnacji
gęstość obciążenia ogniowego

Określając wymagania dla budynków typu PM bierzemy pod uwagę:
wysokość budynku, kategorię zagrożenia ludzi
ilość kondygnacji
wysokość budynku, gęstość obciążenia ogniowego

Jaka może być minimalna głębokość przeciwpożarowego zbiornika wodnego, liczona od lustra wody do dna zbiornika w miejscu czerpania:
0,5 m
1,0 m
1,5 m

Źródła wody do zewnętrznego gaszenia pożaru możemy podzielić na:
naturalne i sztuczne
zewnętrzne i wewnętrzne
organiczne i nieorganiczne

Temperatura wrzenia butanu wynosi:
- 42 oC
- 0,5 oC
10 oC

Jakich drzwi nie należy stosować do celów ewakuacji
obrotowych
jednoskrzydłowych
dwuskrzydłowych

ZL IV to budynki:
mieszkalne
zamieszkania zbiorowego nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II
przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania
się

Gęstość obciążenia ogniowego wyrażamy w:
MJ/m 2
kg/ m 2
J/ m 2

W budynku włączonym do instalacji gazowej:
można korzystać z butli 11 kg oznakowanej w odpowiedni sposób
korzystanie z butli z gazem płynnym jest zabronione
można korzystać bez ograniczeń.

Głównym celem stosowania wentylacji pożarowej nadciśnieniowej jest:
usuwanie dymu z przestrzeni chronionej.
niedopuszczenia do zadymienia przestrzeni chronionej.
wtłoczenie dymu do przestrzeni objętej pożarem w celu jego stłumienia.

Instalacje gazowe w budynkach oznaczane są kolorem:
zielonym.
brązowym.
żółtym.

Kategoria zagrożenia ludzi ZL II odnosi się do budynków oraz części budynków:
przeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się.
zawierających pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50
osób o ograniczonej zdolności poruszania się.
nieprzeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności
poruszania się.

Klasa odporności pożarowej jest parametrem dotyczącym:
elementów budynku
wyposażenia budynków
budynków

Podział budynku na strefy pożarowe:
zabezpiecza przed pożarem
zmniejsza ryzyko powstania pożaru
ogranicza możliwość rozprzestrzeniania się pożaru

Pojęcie odporności ogniowej dotyczy:
elementu budynku
budynku
materiału budowlanego

Jaka może być maksymalna głębokość przeciwpożarowego zbiornika wodnego, liczona od nasady pompy pożarniczej po stronie ssawnej od dna zbiornika lub studzienki ssawnej w miejscu czerpania wody?
5 m
6 m
7 m

Temperatura w pomieszczeniu, gdzie są składowane gazy palne, nie powinna
przekraczać
:
250C
350C
400C

System sygnalizacji pożarowej zainstalowany w budynku ma na celu:
ugasić pożar
wykryć i ugasić pożar
wykryć pożar.

Jaka jest maksymalna odległość między dwoma hydrantami zewnętrznymi w mieście:
80 m
100 m
150 m

Budynek niemieszkalny zaliczony do grupy „wysoki” to budynek o wysokości?
ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu.
ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu.
9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie.

Budynki oraz części budynków, określone jako PM, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, to budynki
mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
produkcyjne i magazynowe.
inwentarskie.

Symbol REI 240 oznacza element budowlany, który spełnia wymagania w zakresie:
nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej w czasie nie krótszym niż 240 minut.
nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej w czasie krótszym niż 240 minut.
nośności, szczelności i izolacyjności pożarowej w czasie nie krótszym niż 240 minut.

Odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek, do drzwi wyjściowych stanowiących wyjście ewakuacyjne z tego
pomieszczenia określamy jako:
przejście ewakuacyjne.
dojście ewakuacyjne.
wyjście ewakuacyjne.

Oświetlenie awaryjne stosowane w budynkach dzieli się na:
ewakuacyjne, bezpieczeństwa.
ewakuacyjne, bezpieczeństwa, przeszkodowe.
bezpieczeństwa, podstawowe.

Drzwi przeciwpożarowe, znajdujące się w ścianie stanowiącej element oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120 powinny posiadać odporności ogniową, co najmniej:

REI 120.
EI 120
EI 60

Co zgodnie z PN oznacza litera „E” w oznaczeniu REI dla elementu budowlanego
szczelność ogniową
nośność ogniową
odporność ogniową

Co zgodnie z PN oznacza litera „I” w oznaczeniu REI dla elementu budowlanego
szczelność ogniową
odporność ogniową
izolacyjność ogniową

Wykładziny podłogowe stosowane na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji powinny być co najmniej:
niepalne,
trudno zapalne,
palne.

Skrót ZL II oznacza:
budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,
budynki lub ich części przeznaczone do użytku przez ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
archiwa, muzea, biblioteki.

Na drogach ewakuacyjnych zabrania się stosowania drzwi:
podnoszonych,
rozsuwanych,
dwuskrzydłowych.

Długość przejścia w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, mierzona od najdalszego miejsca, w którym  może przebywać człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacyjną nie powinna przekraczać:

15m ,
30 m,
40 m.

Budynki, ich części lub pomieszczenia  ze względu na ich funkcję kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi. Do jakiej kategorii należy zakwalifikować salę gimnastyczną w której przebywa 70 osób nie będących jej stałymi użytkownikami:

ZL I
ZL II
ZL III

Budynek przedszkola zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi:
ZL l
ZL II
ZL III

Jakie drzwi muszą być
wyposażone w samozamykacze ?
zamykające klatki schodowe w budynki-ich użyteczności publicznej,
zamykające klatki schodowe w budynkach mieszkalnych
c) posiadające odporność ogniową 30 minut

Dojście ewakuacyjne to:

długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, którą mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej
odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną

odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na zewnątrz budynku

Dopuszczalna długość dojścia w budynku zaliczonym do kategorii ZL II przy jednym dojściu wynosi
10 m
20 m
40 m

Stosowanie łatwo zapalnych wykładzin podłogowych jest zabroniona w:
w pomieszczeniach, w których może przebywać więcej niż 50 osób
w pomieszczeniach okratowanych
w budynkach zaliczonych do ZL IV

Co jaki okres, wg nowego prawa budowlanego, podlega badaniom stanu technicznego instalacja elektryczna w indywidualnych gospodarstwach rolnych?
raz na rok
raz na 5 lat
raz na 6 lat

W pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej w zwartej przestrzeni.
0,1 m3
0,01 m3
0,001 m3

Wymiary placu manewrowego kończącego drogę pożarową to:
20x30 m
10x20 m
20x20 m

Obiekty określane jako Produkcyjno
Magazynowe charakteryzują się:
kategorią zagrożenia ludzi
parametrem obciążenia ogniowego
potrzebą zamontowania sygnalizacji pożaru

Pojęcie “Dojścia ewakuacyjnego” charakteryzuje:
drogę od najdalej położonego miejsca w pomieszczeniu do drzwi prowadzących na zewnątrz tego pomieszczenia
drogę od drzwi z pomieszczenia do wyjścia na zewnątrz budynku
drogę przeznaczoną na dojście ratowników do obiektu, dla którego nie wyznaczono drogi pożarowej

Sala gimnastyczna dla 100 osób, wykorzystywana tylko na potrzeby uczniów uczęszczających do szkoły, która jest właścicielem sali, kwalifikowana jest jako:

ZL I
ZL II
ZL III

Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego, powinna być doprowadzona do:
budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II
budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL III
budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi bez względu na kategorię

Kategoria zagrożenia ludzi ZL V oznacza budynki:
a ) użyteczności publicznej
b) mieszkalne
c) zamieszkania zbiorowego

Podstawą do uznania budynku przedszkola za stan zagrażający życiu ludzi jest stwierdzenie:
a)Niesprawności co najmniej połowy hydrantów wewnętrznych

b) Braku oświetlenia awaryjnego
c ) Niewłaściwego kierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych

Obudowane klatki schodowe wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu należy stosować w budynkach niskich zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi:
ZL II
ZL III

ZL IV

Oświetlenie awaryjne obejmuje:

oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne
oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne, kierunkowe i przeszkodowe,

taki termin nie istnieje

Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni umożliwiająca dojazd o każdej porze roku pojazdów pożarniczych do budynku  niskiego zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii:
ZL IV
ZL III
ZL I

Minimalna szerokość drogi pożarowej wynosi:
2 m
4 m
5 m


Na miejscu pożaru, po zakończonej akcji ratowniczo-gaśniczej strażacy  nie mogą
wykonywać oględzin miejsca pożaru
pobierać materiału dowodowego dla potrzeb ustalenia przyczyn pożaru
ustalać miejsca i sposobu rozprzestrzeniania się ognia

Szpitale zaliczamy do kategorii zagrożenia ludzi:
A/ ZL III
B/ ZL I
C/ ZL II

Pomieszczenie w którym pobyt tych samych osób trwa dłużej niż 4 godziny zaliczamy:
A/ pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
B/ pomieszczeń przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi,
C/ pomieszczeń nie przeznaczone  na pobyt ludzi.

Jaka jest minimalna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nie więcej niż 20 osób?
1,2 m
1,4 m
0,9 m

Szerokość drzwi ewakuacyjnych powinna wynosić, co najmniej:
a) 0,7m,    b) 0,8m,   c) 0,9m.

Dojście ewakuacyjne to:
długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, którą mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej.
odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną
odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na zewnątrz budynku

Stosując w jednej strefie pożarowej stałe urządzenia wodne gaśnicze strefę tą można powiększyć o:
50 %
25%
100%

Nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem należy stosować:
betonowy dach ciężki
lekki dach
dach wykonany z płyt żelbetowych dodatkowo wzmocniony stalową konstrukcją

Gdzie należy stosować oświetlenie ewakuacyjne ?
na wszystkich drogach ewakuacyjnych
na drogach ewakuacyjnych niedoświetlonych światłem dziennym
na drogach ewakuacyjnych w obiektach ZL III


Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych powinny być dokonywane zgodnie z zakresem i czasookresem podanym przez producenta ale nie rzadziej niż co :

pół roku
raz na rok
raz na kwartał

Okresowe  przeglądy i badania techniczne instalacji elektrycznych powinno być dokonywane nie rzadziej niż:
raz w roku
co dwa lata
co pięć lat

Garażowanie pojazdów silnikowych w pomieszczeniach do tego nie przeznaczonych np. motoroweru w piwnicy jest:
całkowicie zabronione,
dopuszczalne pod warunkiem opróżnienia z paliwa zbiornika,
dopuszczalne pod warunkiem opróżnienia z paliwa zbiornika oraz odłączenia zasilania akumulatorowego

Składowanie poza budynkami materiałów palnych w tym pozostałości roślinnych , gałęzi chrustu jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania minimalnej odległości od budynku lub granicy działki nie mniejszej niż:
2m
4m
6 m

Składowanie materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach jest:

zabronione
dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia właściwej szerokości przejścia
dopuszczalne

Składowanie materiałów palnych ( z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych pożarowo) pod ścianami obiektu związanych z jego funkcją jest dopuszczalne pod warunkiem:

- nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pożarowej obiektu,
- poza budynkami takie materiały palne można składować bez ograniczeń,
- jest zawsze niedopuszczalne

Drogi pożarowe na terenie zakładu pracy powinny być utrzymywane w stanie umożliwiającym wykorzystanie ich przez pojazdy pożarnicze:

przez cały rok o każdej porze doby,
w okresie wzmożonej palności
tylko w czasie godzin pracy zakładu

Przy ustawianiu stert i stogów należy zachować następującą minimalną odległość od budynków wykonanych z materiałów nie palnych i o pokryciu co najmniej trudnozapalnym:

a) 10m   b) 20m    c) 100m

Przewody kominowe pieców na paliwo stałe ( np. węgiel ) należy poddawać przeglądom kominiarskim nie rzadziej niż :

raz w miesiącu,
dwa razy w roku,
cztery razy w roku.

Nalewanie paliwa z kanistra do zbiornika samochodu w garażach jest :
dozwolone pod warunkiem, że pojazd posiada szczelny układ paliwowy,
dozwolone pod warunkiem, że odłączono na stałe zasilania akumulatora pojazdu,
zabronione.

Minimalna masa środka gaśniczego w gaśnicy umieszczonej w budynku powinna wynosić:
1 kg (dm 3)
2 kg (dm 3)
1,5 kg (dm 3)

W których z niżej wymienionych obiektów wymagane jest oznakowanie wyjść ewakuacyjnych z budynków oraz miejsc usytuowania sprzętu gaśniczego jest wymagane w:
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
budynkach szkolnych ,
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych posiadających ponad pięć kondygnacji.

Jakie ciśnienie minimalne powinno występować w hydrancie zewnętrznym:
1 MPa ,
0,05 MPa,
0,20 MPa.

W garażu wolnostojącym o powierzchni do 100 m 2 można przechowywać ciecz palną o temperaturze zapłonu poniżej 55 oC w ilości nie większej niż :
100 dm 3,
200 dm 3
nie ma takich ograniczeń.

W jakich obiektach bankowych wymagana jest instalacja sygnalizacyjno-alarmowa?

we wszystkich budynkach,
w obiektach bankowych oddalonych więcej niż 3 km od siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
w obiektach bankowych, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m 2 .

Do podręcznego sprzętu gaśniczego powinien być zapewniony dostęp o szerokości  minimum :
a) 0,5 m, b) 1 m,   c) 1,5 m.

Do gazów gaśniczych można zaliczyć :
dwutlenek węgla  
etan  
propan-butan

Najczęściej stosowanym środkiem gaśniczym jest :
piana  b) proszek i halon  c) woda

Pomieszczenie magazynowe butli z gazami palnymi należy chronić przed ogrzaniem do temperatury:
35 stopni Celcjusza,
40 stopni Celcjusza,
45 stopni Celcjusza .

Pomieszczenie uważa się za zagrożone wybuchem jeżeli, przyrost ciśnienia może w nim przekroczyć:
5 kPa
10 kPa,
20 kPa.

Przez jaki minimalny okres czasu sieć wodociągowa przeznaczona  do celów przeciwpożarowych powinna podawać wodę?
przez 1 godzinę,
przez 2 godziny,
przez 3 godziny.

W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki

użyteczności publicznej
których kubatura przekracza 1000 m 3
produkcyjno
magazynowe

Odległość dojścia do podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach nie powinna przekroczyć:

20 m,
30 m,
40 m

Hydrant wewnętrzny 52 posiada wydajność nominalną
1,0 dm 3/s
2,5 dm 3/s
3,0 dm 3/s

Literą „F” oznacza się grupy pożarów:
Tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych
Materiałów reagujących z wodą
Materiałów ciekłych lub cieknących pod wpływem ciepła

Odległość pomiędzy hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi na terenie zabudowanym powinna wynosić:
75 m
100 m
150 m

Przez jaki minimalny okres czasu powinno być zapewnione zasilanie wewnętrznej sieci hydrantowej?
przez 1 godzinę
przez 2 godziny

przez 3 godziny

Przechowywanie butli z gazem propan - butan w pomieszczeniach piwnicznych i pomieszczeniach poniżej poziomu terenu  jest:
Zabronione
dozwolone

dozwolone pod warunkiem że pomieszczenie to posiada okno o powierzchni co najmniej 0,8m 2

Wymiary placu manewrowego kończącego drogę pożarową to:
20x30 m
10x20 m
20x20 m

W których z podanych pomieszczeń do gaszenia zarzewia pożaru nie należy stosować gaśnic śniegowych:
Piwnicach
archiwach
strychach i poddaszach

Podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapełnienie przez występujące warunki techniczne możliwości ewakuacji w szczególności:
Brak wymaganych hydrantów wewnętrznych
Długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego o ponad 100 % od określonych w przepisach techniczno-budowlanych
Nie wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy


Kto ma prawo uzgadniania projektu budowlanego pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej?
Komenda Powiatowa PSP
Komenda Wojewódzka PSP
rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji dotyczy:
obiektów zaliczonych do kategorii ZL II
wszystkich budynków wysokich i wysokościowych
obiektów zawierających strefę pożarową dla 50 osób, które są stałymi użytkownikami

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie  prądownicy  dla hydrantu  25 powinna wynosić:
1,0 dm 3/s
2,5 dm 3/s
5 dm 3/s

Hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne powinny być poddawane przeglądom i czynnościom konserwacyjnym przynajmniej:

raz na pół roku,
raz w roku
nie ma takiego obowiązku

W budynku szkoły jedna gaśnica o masie 2 kg środka gaśniczego powinna przypadać na każde
100 m 2
300 m 2
Piętro

Materiałem niebezpiecznym pożarowo jest:
Materiał o bardzo wysokiej temperaturze spalania
Ciecz palna o temperaturze zapłonu poniżej 55  o
C
Materiały silnie dymiące podczas spalania

Które z niżej wymienionych obiektów wymagają opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego:
wszystkie obiekty użyteczności publicznej
budynki inwentarskie o kubaturze brutto powyżej 1500 m 3
pawilon handlowy o kubaturze 650 m 3

Stosowanie łatwo zapalnych wykładzin podłogowych jest zabronione:
A/ w pomieszczeniach budynków zaliczonych do kategorii ZL II
B/  w pomieszczeniach budynków zaliczonych do kategorii PM
C/  w pomieszczeniach budynków zaliczonych do kategorii IN

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy dla hydrantu 25 wynosi :
1,0 dm 3/s
2,5 dm 3/s
10 dm 3/s

W którym z niżej wymienionych obiektów wymagana jest stosowanie stałych urządzeń gaśniczych:
salach widowiskowych o liczbie miejsc powyżej 3.000
budynkach zamieszkania zbiorowego
domach pomocy społecznej

Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej wymagane jest w :
szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku,
budynkach zamieszkania zbiorowego
domach pomocy społecznej

Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego wymagane jest w :
bankach w których powierzchnia strefy pożarowej zawierającej salę operacyjną przekracza 500 m 2
budynkach zamieszkania zbiorowego o liczbie miejsc ponad 200
bibliotekach o powierzchni ponad 500 m 2

Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać:
1000 m 3
2000 m 3
5 000 m 3

Pomieszczenia przeznaczone do składowania karbidu lub gazów palnych powinny spełniać warunki stawiane pomieszczeniom zagrożonym wybuchem:
tak
nie
przepisy tego nie regulują

Zasięg efektywnego rzutu prądu gaśniczego wody z hydrantu 25 w poziomie w strefie zaliczonej do kategorii ZL dla prądów rozproszonych wynosi :
3m
5 m
20 m

Hydranty 52 powinny być stosowane w strefie pożarowej zaliczanej do obiektów PM:
o obciążeniu ogniowym powyżej 500 MJ/m 2 i powierzchni przekraczającej 200m 2
o obciążeniu ogniowym powyżej 200 MJ/m 2 i powierzchni przekraczającej 500m 2
w garażu jednokondygnacyjnym

Zawory hydrantowe i zawory odcinające hydrantów 25 i 52 powinny być umieszczone na wysokości :
1.35 m ± 0,1
1,45 m ± 0,1
nie ma takiego wymogu

Czy przewody instalacji z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru mogą być wykonane z materiałów palnych?:
tak,
nie
tak ale pod warunkiem obudowania ich ze wszystkich stron osłonami o odporności ogniowej co najmniej EI 30

Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem posiadających zapas środka gaśniczego i uruchamianych automatycznie jest wymagane w :
archiwach i muzeach,
budynkach handlowych jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej ponad 10.000 m 2 zaliczonej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I,
w budynkach użyteczności publicznej zaliczonych do kategorii średniowysokich .

Dźwiękowy system ostrzegawczy służy do:
rozgłaszania sygnałów i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku,
syrena lub głośnik znajdujący się na zewnątrz budynku ostrzegający o tym że wewnątrz pomieszczeń doszło do pożaru,
system ostrzegający o zakazie stosowania otwartego ognia aw miejscach do togo nie przeznaczonych np. w stacjach paliw

W którym z niżej wymienionych miejsc nie powinno się umieszczać gaśnic:
przy wejściu do budynków,
w pobliżu źródeł ciepła np. piece grzejniki itp.
na korytarzach szkoły

Używanie otwartego ognia lub palenie tytoniu jest dopuszczalne w punktach omłotowych przy zachowaniu minimalnej odległości :
5m
10 m
15 m

Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w szkole do której uczęszcza 200 uczniów powinno być przeprowadzane raz na:
rok
dwa lata
trzy lata

O zamiarze przeprowadzenia praktyczne sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w szkole do której uczęszczasz dyrektor powiadomić:
burmistrza lub wójta
komendanta powiatowego PSP
kuratorium oświaty.


W gaśnicy śniegowej piktogram grupy pożarowej oznaczony wielką literą „C” informuje użytkownika o zastosowaniu urządzenia do gaszenia pożarów:
cieczy palnych
ciał stałych pochodzenia organicznego
gazów palnych

Pożary ciał stałych topliwych zaliczamy do grupy pożarów:
A
B
C

Metali lekkich nie należy gasić:
wodą,
piaskiem,
proszkami gaśniczymi.

Dominującym mechanizmem gaśniczym wody jest
izolowanie powierzchni
chłodzenie
inhibicja chemiczna wolnych rodników

Z jednego litra wody powstaje:
ok. 100 litrów pary wodnej
ok. 1000 litrów pary wodnej
ok. 1700 litrów pary wodnej

Środki zwilżające stosuje się aby:
a)zwiększyć prędkość pompowania wody
spowodować lepsze wnikanie wody w materiały gaszone
wytworzyć pianę gaśniczą

Wodą nie można gasić:
olejów, tłuszczy, smarów
sprasowanych bel słomy
torfu

Największy stopień odparowania wody ma:
prąd zwarty
prąd kroplisty
prąd mgłowy

Woda ma bardzo dobre własności chłodzące ponieważ:
ma wysoką wartość ciepła właściwego
ma niską wartość ciepła parowania
ma niską wartość ciepła właściwego

Piana mechaniczna o liczbie spienienia 75 to piana
ciężka
średnia
lekka

Liczba spienienia piany średniej zawiera się w granicach:
10 < Ls < 100
20 < Ls < 200
100 < Ls < 400

Liczba spienienia Ls to:
stosunek objętości roztworu do objętości piany.
stosunek objętości piany do objętości roztworu, z którego została wytworzona.
iloczyn objętości roztworu i objętości piany.

Zasadniczy mechanizm gaśniczy piany polega na:
działaniu inhibicyjnym.
działaniu rozcieńczającym, tzn. obniżeniu stężenia tlenu.
oddzieleniu strefy spalania od otaczającego powietrza.

Pęcherze w pianie chemicznej wypełnione są?
azotem
powietrzem i solami mineralnymi
dwutlenkiem węgla

Piany stosowane są do gaszenia pożarów:
grupy A, B
grupy B, C
grupy A, D

Pianą gaśniczą nie można gasić:
materiałów strzępiastych
oleju napędowego
urządzeń elektrycznych pod napięciem

Do wytwarzania piany mechanicznej potrzebne są:
woda i środek pianotwórczy
woda, środek pianotwórczy, powietrze, sprzęt pożarniczy
sprzęt pożarniczy, woda, środek pianotwórczy

Jakimi środkami gaśniczymi należy gasić metale alkaliczne?
pianą średnią
proszkami gaśniczymi typu ABCE + piaskiem
proszkami gaśniczymi typu D

Zasadniczy mechanizm gaśniczy gazów obojętnych to:
izolowanie
chłodzenie
wypieranie i zmniejszanie stężenia tlenu

Do gazów gaśniczych nie jest zaliczany:
dwutlenek węgla
tlenek węgla,
azot

Gazy gaśnicze stosowane w pożarnictwie jako środki gaśnicze to:
azot i powietrze
amoniak i metanal
azot i CO2

W przypadku gdy na gaśnicy lub etykiecie widnieje wielka litera „C” oznacza to , że zmagazynowany w niej środek gaśniczy umożliwia gaszenie:
cieczy i gazów palnych
ciał stałych pochodzenia organicznego
gazów palnych

Z oznaczenia gaśnicy GP 4 X ABC wynika, że :
jest to gaśnica płynowa pod stałym ciśnieniem,
gaśnica pianowa w której czynnik roboczy jest w oddzielnym zbiorniku,
gaśnica proszkowa w której proszek i gaz wyrzucający (roboczy) są w tym samym
zbiorniku,

Jaki środek gaśniczy znajduje się w gaśnicy śniegowej?
proszek,
dwutlenek węgla,
wodny roztwór środka pianotwórczego

Przyrządy pomiarowe do pomiaru stężeń gazów wybuchowych to:
spirometry
manometry
eksplozymetry

Czynnikami niezbędnymi do rozpoczęcia procesu spalania są:
materiał palny, utleniacz, bodziec energetyczny,
tylko materiał palny i utleniacz,
tylko materiał palny i bodziec energetyczny o odpowiedniej mocy

Czujka jonizacyjna to:
element urządzenia eksplozymetrycznego,
detektor podczerwieni.
element instalacji sygnalizacji pożaru,

Którego z wymienionych kolorów nie wolno stosować do malowania butli napełnionych gazem propan-butan:
zielony,
czerwony,
niebieski.

Koce gaśnicze wykonuje się z :
azbestu ,
przędzy aluminiowo-stalowej,
włókna szklanego.

Stosowany w pojazdach samochodowych jako paliwo gaz propan butan jest gazem:
lżejszym od powietrza
cięższym od powietrza
zdecydowanie lżejszym od powietrza

Skrót CNG określa zasilanie samochodu:
gazem propan
butan
gazem ziemnym
wodorem

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego