Ochrona PPOŻ - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Ochrona PPOŻ

Oferta

Gdy się pali, dobrze wiedzieć jak się zachować, gdzie i jak się ewakuować, jak użyć sprzętu do zwalczania pożarów. Dobrze mieć przeszkolonych ludzi potrafiących skutecznie pokierować akcją ewakuacyjną i zwalczać zagrożenia, czytelne i sprawne oznakowane i drożne drogi komunikacyjne. ABC-HSE to również obsługa PPOŻ w Warszawie.

ABC-HSE oferuje:

 • Szkolenia wstępne, okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie wynikającym z postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego lub ustaleń pracodawcy.

 • Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów przeciwpożarowych i wykonania nałożonych na nich zadań w tym zakresie oraz stosowanie odpowiednich form i środków oddziaływania w odniesieniu do tych pracowników, którzy swym działaniem lub zaniedbaniem sprowadzają zagrożenie pożarowe.

 • Szkolenie wstępne pracowników oraz współdziałanie w organizowaniu szkoleń okresowych pracowników w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 • Praktyczne szkolenie z zakresu posługiwania się gaśnicami.

 • Kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej.

 • Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowegodla obiektów budowlanych.

 • Aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowegodla obiektów budowlanych.

 • Prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z ochroną przeciwpożarową.

 • Dokonywanie, co najmniej raz w roku oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz wdrażanie zaleceń wynikających z tej oceny.

 • Zaznajamianie pracowników z zagrożeniem pożarowym występującym w danej komórce organizacyjnej, sposobami zapobiegania pożarom i postępowaniem w czasie pożaru oraz z organizacją i prowadzeniem ewakuacji.

 • Sprawowanie nadzoru nad rozmieszczeniem, sprawnością i konserwacją sprzętu oraz innych urządzeń przeciwpożarowych, oznakowaniem i utrzymaniem we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych, środków łączności i alarmowania, punktów czerpania wody do celów gaśniczych.

 • Czuwanie nad bezpieczeństwem pożarowym i niezwłoczne usuwanie dostrzeżonych braków i usterek, mogących wywołać pożar.

 • Ustalenie warunków ochrony przeciwpożarowej przy prowadzeniu prac niebezpiecznych pożarowo

 • Organizację i przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji (ćwiczenia ewakuacyjne, próbna ewakuacja),

 • Opiniowanie i rozmieszczanie oznakowania (znaki ewakuacyjne, znaki przeciwpożarowe, znaki informacyjne, znaki BHP, instrukcje PPOŻ.

 • Opiniowanie stanu technicznego gaśnic i hydrantów

 • Badanie sprawności i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

 • Badanie sprawności gaśnic (przeglądy gaśnic)

 • Serwis gaśnic

 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów w branży PPOŻ.

 • Wsparcie specjalisty ochrony przeciwpożarowej w firmie


Cennik usług PPOŻ

Podstawa prawna:

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego