Obsługa BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Obsługa BHP i PPOŻ

Obsługa Klientów

ABC-HSE to obsługa BHP i PPOŻ w Warszawie. Oferta obejmuje szkolenia, nadzór i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego. Obsługa BHP i PPOŻ to wsparcie merytoryczne specjalistów w zakresie bezpieczeństwa poprzez skuteczne rozwiązywanie problemów, prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych, opracowanie i aktualizację ocen ryzyka zawodowego, instrukcji bezpiecznej pracy, szkolenia PPOŻ, pierwszej pomocy. Forma współpracy do ustalenia. Jesteśmy elastyczni, dostosujemy się do potrzeb Klientów. ABC-HSE to obsługa BHP i PPOŻ w Warszawie oraz w innych lokalizacjiach.

Cennik usług BHP           Cennik usług PPOŻ
              Cennik kompleksowej obsługi

Standardowa obsługa BHP i PPOŻ firmy obejmuje:

 • szkolenia (wstępne i okresowe)

 • opracowanie ocen ryzyka zawodowego

 • przeprowadzaniem kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników

 • pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy, żądania, wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy- realizacja zaleceń pokontrolnych

 • opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy

 • opracowanie instrukcji stanowiskowych

 • nadzór nad zapewnieniem apteczek pierwszej pomocy

 • nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP i PPOŻ


Na życzenie Klienta obsługa BHP i PPOŻ firmy może również obejmować:

 • sporządzanie analiz stopnia spełnienia przez Pracodawców wymagań prawnych i zasad w zakresie bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 • doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów

 • opracowanie protokołów powypadkowych z dziedziny BHP.

 • przeszkolenie w zakresie właściwych metod przekazywania i prowadzenia dokumentacji

 • informowanie pracowników o zagrożeniach wynikających z wykonanej oceny.

 • bieżące informowanie Pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia.

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.

 • współpraca przy zamieszczaniu informacji o warunkach pracy do skierowań na badania lekarskie

 • sporządzanie szczegółowych i ogólnych analiz stanu BHP, zawierających propozycję przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

 • udział w pracach komisji przekazującej do użytkowania nowe lub zmodernizowane obiekty, maszyny i urządzenia.

 • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów oraz instrukcji ogólnych i stanowiskowych dotyczących BHP, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków itp.

 • doradztwo i opiniowanie w zakresie doboru skutecznych środków ochrony osobistej i zbiorowej na stanowiskach pracy.

 • analiza stanowisk pracy pod kątem organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami.

 • udział w opracowywaniu zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości, posiłków regeneracyjnych i napojów.

 • reprezentowanie firmy przed organami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy

 • wykonywanie zadań związanymi z opisanymi powyżej


Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 246 poz 2468).
art. 208 Kodeksu Pracy
art. 237 Kodeksu Pracy

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego