Inżynier BHP Warszawa - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Inżynier BHP Warszawa

Obsługa Klientów

Nasi pracownicy lubią pracować z ludźmi jako behapowcy. Inżynierowie BHP z ABC-HSE przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pracy ludzi. Pracując z ludźmi zwiększają prawdopodobieństwo iż pracownicy wrócą do domu cali i zdrowi. Kontakty z pracownikami na budowach i w biurach sprawiają, że inżynierowie BHP łatwo nawiązują kontakt z ludźmi, przekazuje wiedzę i troskę pracodawcy o bezpieczeństwo pracy. Inżynierowie BHP posiadają wiedzę z zakresu przepisów BHP i zagrożeń wynikających z ich lekceważenia, są stanowczy, samodzielni, zwracają uwagę na szczegóły. Inżynierowie BHP konsekwentnie dążą do celu, np. wymagają i egzekwują stosowanie się do zasad bezpiecznej pracy, zmieniają sposób postrzegania przez ludzi BHP jako zła koniecznego. Inżynierowie BHP przeprowadzają dochodzenia powypadkowe w sposób rzetelny uwzględniając faktyczne przyczyny i okoliczności zdarzeń, dobrze posługują się językiem angielskim, co jest bardzo pomocne przy prowadzeniu szkoleń i komunikacji z osobami nie władającymi językiem polskim.

Inżynierowie BHP:

 • posiadają zdolność dostrzegania ograniczeń, m.in. wynikających z niepełnej wiedzy człowieka i z jego możliwości intelektualnych, konieczną w analizach zjawisk fizycznych i społecznych decydujących o poziomie bezpieczeństwa na stanowisku pracy oraz w skali przedsiębiorstwa.

 • posiadają zdolność dostrzegania losowości właściwości stanowiska pracy i jego otoczenia oraz uwzględniania jej w analizach zagrożeń i ryzyka na stanowisku pracy, a także w innych działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracowników.

 • mają świadomość odpowiedzialności społecznej pracowników służby bhp i dostrzegają wpływ swojej działalności na życie i zdrowie ludzi.


Inżynierowie BHP znają:

 • ważniejsze postanowienia Kodeksu Pracy, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących problematyki bhp oraz potrafi nadzorować ich przestrzeganie.

 • metody i procedury szacowania i analizy ryzyka zawodowego,

 • techniki identyfikacji zagrożeń na stanowisku pracy,

 • metody eksperckie i statystyczne szacowania poziomu zawodności i poziomu zagrożeń na stanowisku pracy.


Inżynierowie BHP potrafią:

 • przeprowadzić analizę ryzyka zawodowego w skali zakładu pracy i poszczególnych stanowisk pracy oraz procesów,

 • opracować na tej podstawie i przedstawić propozycję najskuteczniejszych sposobów poprawy bezpieczeństwa w skali zakładu pracy i poszczególnych stanowisk pracy lub procesów pracy,

 • ocenić, w aspekcie bezpieczeństwa, nową technologię oraz zmiany organizacji i metod pracy,

 • współpracować w ustalaniu przyczyn i okoliczności zaistniałych wypadków,

 • określić przyczyny techniczne organizacyjne i ludzkie wypadków,

 • współpracować w organizowaniu szkoleń w zakresie bhp, zapewnić odpowiedni ich poziom,

 • upowszechniać wśród pracowników, a zwłaszcza wśród osób kierujących pracownikami, wiedzę z zakresu bhp.


Inżynierowie BHP z ABC-HSE posiadają wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności służby BHP, w tym dotyczącą:

 • ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa pracy,

 • znaczenia i technik promocji zdrowia w zakładzie pracy,

 • zarządzania bezpieczeństwem pracy.


Inżynierowie BHP z ABC-HSE spełniają wymagania §1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 2 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 246 poz. 2468), posiadają kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego