Instrukcje BHP przykłady - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Instrukcje BHP przykłady

Do pobrania

INSTRUKCJA PPOŻ - OGÓLNE ZASADY OCHRONY PPOŻ.

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności:
używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:

 •  w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem wypadków określonych w odrębnych przepisach,

 •  w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,

 •  w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez właściciela lub użytkownika i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami,

 •  garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu,

 •  rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze,

 •  wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub spalanie śmieci i odpadków w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów palnych,

 •  przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

 •  urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C,

 •  linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających

 •  instalacji odgromowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

 •  użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,

 •  stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki,

 •  instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,

 •  składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji,

 •  ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,

 •  zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,

 •  uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:

 •  urządzeń przeciwpożarowych, takich jak stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia odciążające, instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, hydranty, zawory hydrantowe, suche piony, przeciwpożarowe zbiorniki wodne, klapy przeciwpożarowe, urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych,

 •  urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,

 •  wyjść ewakuacyjnych,

 •  wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu.INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY OBSŁUDZE PIŁY DO CIĘCIA BETONU

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- przeszkolony w zakresie używania piły
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i ppoż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi
- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej: kask ochronny, słuchawki, maska przeciwpyłowa (w środowisku zapylonym) , rękawice ochronne, okulary ochronne
Nigdy nie obsługuj maszyny gdy jesteś przemęczony, pod wpływem leków psychotropowych, narkotyków, alkoholu lub środków zaburzających twoją reakcję, wzrok, zdolność oceny sytuacji.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi piły
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- sprawdzić stan techniczny i oświetlenia stanowiska
- sprawdzić, czy pod miejscem wykonywania osadzeń nie przebywa żadna osoba

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- próbnie uruchomić piłę i sprawdzić jakość jej działania
- przygotować niezbędne ochrony osobiste
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- kierować wylotu osadzaka w stronę siebie lub osób
- dociskać prowadnicy osadzaka ręką (lub inną częścią ciała)
- używać osadzaka w atmosferze wybuchowej lub zapalnej
- doprowadzać do nadmiernego przegrzania osadzaka lub rozkładać osadzak gdy jest nagrzany
- pozostawiać bez nadzoru naładowanego osadzaka
- używać osadzaka niekompletnego
- osadzać powtórnie elementów mocujących osadzonych zbyt płytko
- osadzać elementów w istniejący otwór
- wyciągać siłą ładunków z taśmy magazynkowej lub osadzaka

NAKAZUJE SIĘ:
- używać osadzak wyłącznie kompletny
- zawsze używać kask ochronny i okulary ochronne
- rozładować osadzak przed czyszczeniem, konserwacją, wymianą części lub dłuższą przerwą
- sprawdzić w pomieszczeniach zamkniętych
- stosować środki ochrony słuchu
- ręce podczas pracy trzymać ugięte w łokciach
- używać wyłącznie oryginalnych części, ładunków, elementów mocujących
- osadzak trzymać pionowo (prostopadle do podłoża)
- przestrzegać zasad przy niewypale określonych w instrukcji obsługi
- przechowywać osadzak w zabezpieczonym miejscu
- stosować dodatkową stopkę (kołpak ochronny)

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- rozładować osadzak
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- o wadach i / lub uszkodzeniach osadzaka należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- osadzak, którego uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinien być niezwłocznie rozładowany z zastosowaniem zasad określonych w instrukcji
- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii osadzaka stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
- wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokości, w zbiornikach lub dużych zagłębieniach może odbywać się tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.


INSTRUKCJA BHP ODPOWIETRZENIA I ZAGAZOWANIA ODCINKA GAZOCIĄGU PE, NISKIEGO I ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z niniejszą instrukcją prowadzący roboty zobowiązany jest je przerwać, zabezpieczyć i powiadomić kierownika, celem ustalenia nowych warunków ustalenia robót.

1. Roboty przygotowawcze
1.1 Zapoznać pracowników z dokumentacją techniczną oraz lokalizacją rurociągu w terenie i lokalnymi uwarunkowaniami .
1.2 Ogrodzić teren barierami lub linami i oznakować tablicami ostrzegawczymi miejsce robót oraz ustalić strefę ochronną odprowadzenia do atmosfery mieszanki gazowo-powietrznej . W strefie ochronnej nie wolno używać otwartego ognia oraz prowadzić innych prac.
1.3 Ustawić posterunki ostrzegawcze na obrzeżu strefy ochronnej odprowadzenia do atmosfery mieszanki gazowo-powietrznej.
1.4 Przygotować układ wydmuchowy do wyprowadzania gazu na zewnątrz oraz zamontować uziemienie w celu odprowadzania ładunków elektrostatycznych.
1.5 Zamontować punkt pomiaru ciśnienia oraz punkt kontroli odpowietrzania.
1.6 Sprawdzić, czy wszystkie połączenia rozłączne zabudowane na gazociągu (z wyjątkiem punktów oślepiania i odpowietrzania oraz kontroli ciśnienia) są trwale zabezpieczone (zaślepione króćce, kurki, odwadniacze).
1.7 Ustalić sposób łączności pomiędzy pracownikami znajdującymi się na początku oraz końcu odpowietrzanego i zagazowywanego gazociągu, stanowiskiem kierującego i służbami dyspozytorskimi.

2. Odpowietrzenie i zagazowanie odcinka gazociągu
2.1 Wymontować zaślepkę zgodnie z instrukcją PE!
2.2 Dokonać odpowietrzenia gazociągu poprzez układ wydmuchowy (rura wydmuchowa wystająca co najmniej 3 m ponad poziom terenu lub poziom obsługi ).
2.3 Kontrolować w sposób ciągły proces odpowietrzania i zagazowania gazociągu .
2.4 Zakończyć odpowietrzenie jeżeli trzykrotna analiza wypływającego gazu, zmierzonego przyrządem do pomiaru zawartości tlenu, nie wykazała większej zawartości niż wynika to ze składu rozprowadzanego gazu

UWAGI:
1) W trakcie wykonywania czynności odpowietrzania i zagazowania na gazociągu nie mogą być prowadzone inne prace eksploatacyjne.
2) W przypadku stwierdzenia nieszczelności na zagazowanym gazociągu należy wstrzymać jego napełnianie.
3) Nie należy odpowietrzać lub zagazowywać sieci gazowej podczas wyładowań atmosferycznych.
4) Odpowietrzany odcinek gazociągu powinien być oddzielony od pozostałej części sieci gazowej za pomocą zaślepek.
5) Odpowietrzenie gazociągów niskiego ciśnienia należy prowadzić przy ciśnieniu roboczym.
6) Po odpowietrzeniu gazociągu średniego ciśnienia należy podnieść w nim ciśnienie do ciśnienia roboczego. W pierwszej fazie wartość ciśnienia gazu w rurze powinna być mniejsza od 0,05 MPa . Przyrost ciśnienia nie może przekroczyć 0,05 MPa/min .

3. Odpowietrzenia i zagazowanie przyłącza PE
3.1 Sprawdzić, czy kurek główny jest zamknięty (jeśli nie należy go zamknąć).
3.2 Wykręcić korek przed kurkiem głównym (na trójniku) lub rozkręcić kołnierz
3.3 Wyjąć zaślepkę z połączenia kołnierzowego przyłącza gazowego (zgodnie z instrukcją PE!).
3.4 Przepuścić ilość gazu odpowiadającą trzykrotnej objętości przyłącza gazowego, zdemontować układ wydmuchowy, wkręcić korek lub skręcić kołnierze.
3.5 Zaplombować kurek główny na przyłączu.
3.6 Sprawdzić szczelność połączeń.

4. Wyposażenie brygady.
a) sprzęt, narzędzia i materiały pomocnicze:
- samochód przystosowany do przewozu sprzętu i ludzi wyposażony w środki łączności oraz światła ostrzegawcze
- indywidualne środki łączności
- komplet narzędzi (klucze, młotki, przecinaki, śruby rzymskie, rozporowe, kliny itp.)
- uszczelki elastomerowe oraz klingerytowe
- towot,
- wąż gumowy
- środek pianotwórczy
- uziemienie,
- łopaty, kilofy

b) sprzęt bhp i ppoż
- sprzęt ochrony indywidualnej dróg oddechowych
- ubrania i kaptury trudnopalne,
- kaski i rękawice ochronne
- okulary ochronne
- pasy bezpieczeństwa, linki asekuracyjne, drabinki,
- przyrządy do pomiaru stężenia gazu (metanomierze, eksplozymetry)
- gaśnice śniegowe
- koce gaśnicze
- bariery ochronne, taśmy, liny
- tablice ostrzegawcze i informacyjne
- apteczka pierwszej pomocy

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE ŻURAWI

I. Czynności dźwigowego przed rozpoczęciem pracy żurawia.
§ 1. Dźwigowy przed rozpoczęciem pracy powinien:
1) przeczytać zapis w książce dyżurów, dokonany przez dźwigowego z poprzedniej zmiany;
2) sprawdzić stan narzędzi;
3) sprawdzić, czy na żurawiu nie znajdują się osoby niepowołane;
4) dokonać ogólnego przeglądu konstrukcji;
5) obejrzeć i sprawdzić wszystkie mechanizmy, łożyska, części ruchome lub trące i nasmarować je w miarę potrzeby;
6) sprawdzić, czy są założone właściwe bezpieczniki topikowe lub samoczynne, i sprawdzić ich stan;
7) sprawdzić hamulce i stan okładzin szczęk hamulcowych;
8) skontrolować chwytak względnie zblocze hakowe i w miarę potrzeby nasmarować je; sprawdzić stan linek pomocniczych i zabezpieczających;
9) sprawdzić (przy żurawiach przesuwnych na szynach), czy żuraw jest odhamowany;
10) odbezpieczyć (przy żurawiach z kabiną obrotową) hamulec mechaniczny obrotu kabiny;
11) sprawdzić, czy wszystkie nastawniki i urządzenia sterownicze w kabinie są w położeniu zerowym.

§ 2. Po włączeniu głównego wyłącznika dźwigowy powinien:
1) sprawdzić właściwe działanie wszystkich mechanizmów przez dokonanie próbnych poruszeń żurawia, wysięgnika, wózka i wyciągarki;
2) sprawdzić działanie hamulców;
3) sprawdzić działanie wyłączników krańcowych.

§ 3. Po skontrolowaniu urządzenia i przejęciu narzędzi dźwigowy wpisuje swoje uwagi, nazwisko i godzinę rozpoczęcia pracy do książki dyżurów i od tej chwili jest odpowiedzialny za działanie i pracę żurawia.

II. Czynności dźwigowego w czasie pracy żurawia.
§ 4. Dźwigowy w czasie pracy powinien:
1) przestrzegać, aby wszystkie mechanizmy i części trące były odpowiednio smarowane;
2) nadzorować działania urządzeń elektrycznych (bez dokonywania napraw);
3) przestrzegać, aby nie było iskrzenia szczotek i nadmiernego grzania się silników elektrycznych;
4) w przypadku zauważonych usterek zameldować o tym bezpośredniemu przełożonemu, a w razie niebezpieczeństwa pracę przerwać;
5) przystąpić do przeładunku dopiero po otrzymaniu polecenia od przełożonego;
6) sprawdzić, czy tor i teren działania żurawia są wolne od jakichkolwiek przeszkód;
7) dawać odpowiednie sygnały dźwiękowe w czasie ruchu żurawi przesuwnych (z wyjątkiem żurawi przesuwnych ręcznie);
8) przestrzegać, aby stanowiska pracy żurawi samochodowych i ciągnikowych były tak wybrane, żeby podwozie żurawia było w poziomie;
9) przestrzegać, aby liny kotwowe żurawi masztowych były odpowiednio i równomiernie naprężone.

§ 5. Dźwigowy przy dokonywaniu przeładunku powinien:
1) przestrzegać, aby hak lub urządzenie chwytakowe było umieszczone w położeniu pionowym nad ciężarem, który ma być przenoszony;
2) przestrzegać, aby nie podnosić ciężarów przekraczających dopuszczalny udźwig żurawia; w przypadku otrzymania polecenia podniesienia ciężaru przekraczającego dopuszczalny udźwig, dźwigowy powinien odmówić wykonania polecenia; dźwigowy jest obowiązany powiadomić o tym kierownictwo zakładu;
3) podnieść na wysokość około 50 cm, a następnie opuścić, nie dotykając poziomu, pierwszy ciężar po rozpoczęciu pracy oraz pierwszy ciężar zbliżony do ciężaru maksymalnego celem sprawdzenia działania hamulców;
4) przestrzegać, aby ciężary, przenoszone poziomo, przenoszone były na wysokości co najmniej 1 m ponad przedmiotami znajdującymi się na ich drodze;
5) reagować tylko na sygnały pochodzące od ciężarowego; jednak na sygnał "stój" dźwigowy reaguje bez względu na to, przez kogo sygnał jest dany;
6) przestrzegać, aby nie przenosić ciężarów nad ludźmi lub stanowiskami pracy, a jeżeli ludzie znajdują się na drodze przenoszonego ciężaru - dawać sygnały ostrzegawcze;
7) przestrzegać, aby przy żurawiach posiadających dwie wciągarki hak wciągarki nie pracującej był podciągnięty do góry, a wciągarka unieruchomiona;
8) przestrzegać, aby chwytak przy przeładunku był opuszczony możliwie nisko i aby wysypywany materiał nie powodował powstawaniu pyłu;
9) przestrzegać, aby przy największym rozwinięciu liny pozostawało na bębnie przynajmniej 2,5 zwoja liny;
10) przerwać bezzwłocznie pracę i złożyć odpowiedni meldunek w przypadku powstania objawów nagłego zużycia się liny, spadnięcia liny z bębna lub krążka, dostania się liny do przekładni i utworzenia się na linie pętli lub węzła;
11) w razie uszkodzenia żurawia lub jego urządzeń opuścić ciężar, wyłączyć wyłącznik główny i wyłącznik w kabinie oraz zawiesić tabliczki z napisem "Nie uruchamiać"; gdy uszkodzenie nie pozwala na opuszczenie ciężaru, dźwigowy powinien zażądać ogrodzenia miejsca możliwego upadku ciężaru.

§ 6. Przy obsługiwaniu urządzeń sterowniczych dźwigowy powinien:
1) uruchamiać i hamować wszystkie mechanizmy żurawia powoli, bez podrywów i szarpnięć; nie wolno nagle przechodzić na bieg wsteczny;
2) włączać urządzenia sterownicze wózka i ruchu żurawia stopniami; wyłączanie do zera powinno odbywać się szybko;
3) włączać urządzenia sterownicze przy podnoszeniu i opuszczaniu ciężaru powoli stosownie do rodzaju tych urządzeń;
4) dokonywać nastawienia steru na znak "stój", tak aby wózek, hak lub żuraw doszły siłą swej bezwładności do pożądanego miejsca i tam się zatrzymały;
5) stosować małe szybkości przy pracy w pobliżu wyłączników krańcowych;
6) w razie niespodziewanej przerwy w dopływie prądu lub przy znacznym spadku napięcia w sieci nastawić wszystkie urządzenia sterownicze na pozycję zerową, wyłączyć główny wyłącznik w kabinie i powiadomić ciężarowego o przerwie w pracy; w przypadku pozostawienia ciężaru na haku przejście pod ciężarem powinno być uniemożliwione przez wystawienie posterunku.

§ 7. Dźwigowemu zabrania się:
1) opuszczania kabiny lub stanowiska urządzeń sterowniczych; jeżeli w czasie pracy dźwigowy musi z ważnych powodów opuścić swoje stanowisko, powinien najpierw powiadomić ciężarowego, ciężar opuścić, nastawić wszystkie urządzenia sterownicze na położenie zerowe i wyłączyć główny wyłącznik w kabinie; odstępstwa od tej zasady dopuszczane są w ramach instrukcji, wydanych przez właściwych ministrów;
2) pozostawiania zawieszonego ciężaru w czasie przerw lub po zakończeniu pracy, z wyjątkiem przypadków określonych w § 5 pkt. 11 i § 6 pkt. 6;
3) używania wyłączników krańcowych jako normalnego sposobu wstrzymania wózka, haka lub żurawia;
4) podciągać wagonów kolejowych lub innych pojazdów przy pomocy żurawia;
5) otwierania pokryw luków na statkach;
6) wyrywania przedmiotów zagłębionych w ziemi lub przymarzniętych;
7) podnoszenia ciężarów przy ukośnym położeniu liny;
8) zbierania chwytakiem resztek materiału przeładowywanego z pokładu lub ładowni statku;
9) balansowania ciężarem lub chwytakiem;
10) podnoszenia jakiegokolwiek ciężaru przy pomocy dwu samodzielnych urządzeń przeładunkowych bez zezwolenia kierownictwa.

§ 8. Dźwigowemu nie wolno pracować przy złej widoczności.

§ 9. 1. Przy sile wiatru do 5 stopni skali Beauforta (10 m/sek.) praca może odbywać się normalnie.
2. Przy sile wiatru 7 stopni skali Beauforta (14 m/sek.) należy zmniejszyć obciążenie o 25 %; przy sile wiatru 8 stopni skali Beauforta (17 m/sek.) należy żuraw zakotwiczyć i pracować przy zmniejszonym o 50 % obciążeniu; przy sile 9 stopni Beauforta (20 m/sek.) pracę należy przerwać, opuścić hak lub chwytak, unieruchomić mechanizmy obrotowe, wyłączyć dopływ prądu i zejść z żurawia.

III. Czynności ciężarowego.
§ 10. Ciężarowy przed podaniem sygnału powinien sprawdzić:
1) czy liny opasujące ciężar są nałożone prawidłowo;
2) czy uchwyty obejmują przedmioty tak, że nie zaistnieje niebezpieczeństwo wysunięcia się;
3) czy stan opakowania pozwala na dokonanie przeładunku;
4) czy założone są podkładki pod liny opasujące przedmioty o krawędziach ostrych lub chropowatych;
5) czy liny żurawia są w prawidłowym położeniu;
6) czy dokonanie przeładunku nie grozi niebezpieczeństwem.

§ 11. Ciężarowy w czasie dokonywania przeładunku powinien śledzić jego przebieg, a jeżeli zauważy nieprawidłowości lub niebezpieczeństwo, powinien dać dźwigowemu sygnał "stój".

IV. Czynności pracowników przeładunkowych.
§ 12. Pracownicy zatrudnieni przy przeładunku powinni wykonywać polecenia ciężarowego.
§ 13. Zabrania się pracownikom przeładunkowym:
1) przebywania pod zawieszonym ciężarem;
2) bezpośredniego ręcznego przytrzymywania lub kierowania zawieszonym ciężarem;
3) poprawiania lin lub uchwytów w czasie podnoszenia lub opuszczania ciężarów.

V. Czynności dźwigowego po zakończeniu pracy żurawia.
§ 14. Dźwigowy po zakończeniu pracy powinien:
1) ustawić żuraw w położeniu wskazanym przez kierownictwo;
2) opuścić ciężar, hak lub chwytak na ziemię; chwytak powinien być opuszczony w stanie otwartym;
3) ustawić nastawniki i urządzenia sterownicze w położeniu zerowym;
4) wyłączyć główny wyłącznik w kabinie;
5) unieruchomić mechanizm obrotu kabiny;
6) wygasić ogień, wyłączyć oświetlenie i zamknąć kabinę;
7) zakotwiczyć wózek;
8) wyłączyć główny wyłącznik prądu;
9) zakotwiczyć żuraw;
10) przy żurawiach zasilanych ze studzienek wyjąć wtyczkę, zwinąć kabel na bębnie i zamknąć studzienkę, a kanały ślizgowe zakryć.

§ 15. Dźwigowy powinien zrobić odpowiedni zapis w książce dyżurów, powiadomić następną zmianę o stanie urządzeń żurawia i przekazać żuraw dźwigowemu następnej zmiany.

§ 16. W przypadku niestawienia się dźwigowego następnej zmiany dźwigowy może opuścić swoje stanowisko dopiero po powiadomieniu bezpośredniego przełożonego.


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY OBSŁUDZE SZLIFIERKI

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży robocze
- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki, poły, chustki oraz bez nakryć głowy okrywających włosy

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów
- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- przygotować materiał do przetworzenia (obróbki) ustawiając go w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo przy zachowaniu granic stanowiska roboczego
- sprawdzić stan techniczny urządzeń mechanicznych, oświetlenia stanowiska i stan instalacji elektrycznej
- próbnie uruchomić szlifierkę i sprawdzić jakość jej działania
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, haczyki oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski itp.
- sprawdzić stan i zamocowanie tarczy ściernej (tarcza nie może być zwichrowana, popękana, musi być prawidłowo zamocowana), przejrzystość ekranu ochronnego, stan osłony tarczy, sprawność systemu odpylania lub zraszania

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- na stanowisku pracy przechowywać surowców, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie
- szlifierki będącej w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR)
- szlifierki będącej w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru (chyba że dopuszcza to DTR)
- wznawiać pracę szlifierki bez usunięcia uszkodzenia
- zdejmować ze szlifierki osłony tarczy ściernej i zabezpieczenia
- dokonywania pomiarów bezpośrednich (stykowych) podczas ruchu narzędzia
- sprawdzać dłonią gładkości powierzchni przedmiotu obrabianego podczas ruchu
- szlifować bez ochron dróg oddechowych, jeżeli szlifierka nie posiada sprawnego systemu odpylającego lub zraszającego

NAKAZUJE SIĘ:
- sukcesywnie usuwać odpady
- ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy jest niedopuszczalne
- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych jak: młotki, pilniki, przecinaki itp.
- przedmiot mocować mocno, ale tak aby nie uległ on uszkodzeniu
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia
- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy
- przy wykonywaniu prac na urządzeniu mechanicznym, zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia
- odsunąć w czasie postoju maszyny tarczę od przedmiotu obrabianego
- wymieniać narzędzia tylko w czasie postoju maszyny

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- odkładać obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny
- wyłączyć urządzenie wyłącznikiem (głównym)

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- o wadach i / lub uszkodzeniach maszyny należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania
- bezwzględnie należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.


INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KOMPUTERA Z MONITOREM EKRANOWYM

UWAGI OGÓLNE
Do wykonywania pracy na stanowisku roboczym może być dopuszczony pracownik (każda osoba zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykant i stażysta, użytkująca w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy), który spełnia następujące warunki:
- ma wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku
- zatrudnienie kobiet dopuszczalne jest na warunkach określonych w K.P. oraz w Rozporządzeniu RM w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. z 1996 r. nr 114 poz. 545)
- ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy, zapoznał się z instrukcją obsługi i odbył przeszkolenie bhp w zakresie określonym w Rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 62 poz. 285)
Do pracy należy przystępować w stanie trzeźwości, zachowując schludny i estetyczny wygląd, używać okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy przy obsłudze komputera przez:
- dostateczną wentylację pomieszczenia i urządzeń (wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi nie powinna być mniejsza niż 40%)
- odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 m, a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora - co najmniej 0,8 m
- odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić 400÷750 mm

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, przygotować potrzebne dokumenty i programy
- sprawdzić stan techniczny urządzeń i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej
- sprawdzić stan czytelności klawiatury (powierzchnia klawiatury powinna być matowa, a znaki na klawiaturze powinny być kontrastowe i czytelne)
- dostosować biurko, krzesło, podnóżek do wymiarów swego ciała, ustawić odpowiednio uchwyt na dokument
- przygotować stanowisko robocze przez podłączenie do sieci zasilającej i wyświetlenie na ekranie dowolnej informacji
- ustawić ekran monitora względem źródeł światła tak, aby ograniczyć olśnienie i odbicia światła
- wyregulować jasność i kontrast monitora (ewentualnie zastosować filtr lub ekran ochronny)
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności
- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy
- zapewnić przed klawiaturą wystarczającą przestrzeń dla podparcia rąk i dłoni

CZYNNOŚCI ZABRONIONE
- spożywanie posiłków podczas pracy przy komputerze
- palenie tytoniu w pomieszczeniach pracy z komputerem
- samowolne naprawianie urządzeń komputerowych, sprzętu i wyposażenia zasilanego energią elektryczną
- przechowywania na stanowisku przedmiotów posiadających pole magnetyczne
- czyszczenia urządzeń wilgotnymi szmatkami bez odłączenia sprzętu od zasilania
- czyszczenia ekranu środkami nie przeznaczonymi do tego celu
- dopuszczenie do użytkowania komputera osób nieupoważnionych

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- wyłączyć zasilanie sprzętu
- uporządkować i sprzątnąć stanowisko pracy
- kopie bezpieczeństwa schować w ustalonym miejscu
- wytrzeć kurz miękką szmatką z powierzchni blatów, biurka, urządzeń i sprzętu
- zabezpieczyć urządzenia przed dostępem osób niepowołanych

UWAGI KOŃCOWE
- filtry i ekrany ochronne należy dobrać stosownie do typu i rodzaju monitora
- po przeciwnej stronie monitora, w linii prostej lampy katodowej, w bliskiej odległości nie może znajdować się stanowisko pracy innej osoby (dotyczy starszych typów monitorów)
- kobiety w ciąży mogą pracować bezpośrednio przy monitorze tylko za zgodą lekarza i zgodnie z jego zaleceniami
- gniazdka zasilające podlegają badaniom na skuteczność zerowania
- przy stałej pracy przy komputerze należy :
- łączyć przemienne pracę związaną z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nie przekraczaniu 1 godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub
- co najmniej 5 minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego
Pracodawca jest obowiązany:
1. informować pracowników o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy, w tym o wynikach przeprowadzonej oceny oraz wszelkich środkach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
2. bez wiedzy pracownika nie można dokonywać kontroli jakościowej i ilościowej jego pracy


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - OBSŁUGA ELEKTRONARZĘDZI

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
- został pouczony o sposobie użytkowania określonego rodzaju narzędzia
- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i ppoż.
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- posiadanie wymaganych predyspozycji psychicznych i fizycznych
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej rękawice robocze,
- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy
Do pracy należy przystąpić wypoczętym, ubranym w odzież roboczą, włosy przykryte czapką lub chustką, na rękach
w razie potrzeby - antywibracyjne, oraz sprzęt ochronny - okulary przeciwodpryskowe i przy pracach powodujących zapylenia (przy szlifowaniu itp.) półmaskę przeciwpyłową.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi urządzenia
- sprawdzić stan techniczny urządzeń mechanicznych i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej w tym przyłączy, czy narzędzie jest wykonane w I czy II klasie izolacji (II klasa izolacji oznaczona jest na tabliczce znamionowej znakiem i takie narzędzie nie wymaga podłączenia do gniazdka z kołkiem uziemiającym)
- sprawdzić czy nie ma widocznych uszkodzeń korpusu narzędzia, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone
- sprawdzić czy nie jest uszkodzone lub zanieczyszczone gniazdko przyłączeniowe
- sprawdzić czy narzędzie skrawające (wiertło, frez, tarcza szlifierska itp.) jest w dobrym stanie (tarcze szlifierskie powinny odpowiadać liczbie dopuszczalnych obrotów parametrom narzędzia, nie mogą być popękane)
- prawidłowo i mocno zamocować narzędzia skrawające w uchwycie
- sprawdzić na biegu luzem czy narzędzie pracuje równo, bez drgań i bez nadmiernego hałasu oraz czy sprawny jest wyłącznik

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- próbnie uruchomić zmechanizowane urządzenia i sprawdzić jakość ich działania
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp.
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- wykonywać prace konserwacyjno-remontowe maszyn, urządzeń i odbiorników elektrycznych przez nieuprawnionych pracowników
- wznawiać pracę urządzenia bez usunięcia uszkodzenia
- dopuszczać do obsługi osoby niepowołane
- zdejmować lub manipulować fabrycznymi osłonami ochronnymi
- podłączać odbiorniki do sieci w sposób inny niż za pomocą wtyczek stanowiących fabryczne wyposażenie odbiorników
- pracować w rękawicach wilgotnych
- stosowania przypadkowych przedłużaczy i uszkodzonych gniazdek elektrycznych
- dociskać narzędzia do materiału tułowiem
- pracy narzędziem na drabinie przystawnej lub na chwiejnym i niepewnym rusztowaniu
- pracy narzędziami o napędzie elektrycznym na zewnątrz pomieszczenia w czasie deszczu lub śnieżycy
- naprawiać i wymieniać wkładki bezpiecznikowe
- postępować w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, szczegółowymi instrukcjami i poleceniami nadzoru
- zasilać elektronarzędzi w miejscach krańcowego zagrożenia (na przykład przy dużej wilgotności, wewnątrz zbiorników itp.) w inny sposób niż przez transformator separacyjny

NAKAZUJE SIĘ:
- używać obowiązujące ochrony osobiste
- sukcesywnie usuwać odpady
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub obrobionych,
- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą
- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy
- narzędzia mocować mocno, ale tak aby nie uległy uszkodzeniu
- przy procesach o dużym natężeniu hałasu bezwzględnie stosować ochronniki słuchu
- przy obróbce, przy której występuje duże zapylenie stosować okulary ochronne oraz ochrony dróg oddechowych
- przy pracach o znacznej używać rękawice antywibracyjne
- przy pracy narzędziami o napędzie mechanicznym należy zawsze stosować rękawice robocze
- w trakcie wykonywania obróbki narzędzie skrawające dociskać do materiału ostrożnie i bez nadmiernej siły
- w czasie wykonywania pracy narzędziami o napędzie elektrycznym w środowisku o dużym zawilgoceniu lub w pomieszczeniu, którego podłoga jest dobrze przewodząca (metal, wilgotne deski, mokry be-ton itp.) na stanowisku należy stosować chodnik dielektryczny lub kalosze dielektryczne

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- odkładać obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- o wadach i / lub uszkodzeniach urządzenia należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- elektronarzędzia, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania
- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek
UWAGI
- wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokości, w zbiornikach lub zagłębieniach może odbywać się tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania
Badania okresowe należy wykonywać:
co 6 miesięcy dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania I,
co 4 miesiące dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania II,
co 2 miesiące dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania III,
po każdej zaistniałej sytuacji mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania elektronarzędzia (upadek, zawilgocenie itp.).
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

INSTRUKCJA PPOŻ - ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ PODRĘCZNYM SPRZĘTEM GAŚNICZYM

Równocześnie z alarmowaniem należy przystąpić do akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu obiektu - gaśnic i hydrantów wewnętrznych. Podręczny sprzęt wykorzystywany jest do gaszenia pożarów w zarodku. Należy wykorzystywać do gaszenia pożarów następujące wskazania.

Grupa : Rodzaj palącego się materiału : Rodzaj środka gaśniczego
A : Ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier itp. materiały) : woda, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla
B : Ciecze palne i substancje stałe topniejące wskutek ciepła (rozpuszczalniki, pasty do podłogi, topiące się tworzywa sztuczne) : piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, halon
C : Gazy palne (gaz miejski, metan, propan-butan) : proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, halon
E : Pożary ABC występujące w obrębie urządzeń pod napięciem : proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, halon

Symbolami literowymi oznakowane są gaśnice odpowiednio do gaszenia pożarów danej grupy. Podręczny sprzęt gaśniczy należy tak dobierać, aby można nim ugasić ewentualny pożar.
Przy gaszeniu należy pamiętać o następujących zasadach:
- kierować strumień środka gaśniczego na palące się przedmioty lub obiektu od strony zewnętrznej (skrajnej) w kierunku do środka,
- przy gaszeniu przedmiotów ustawionych pionowo należy gasić od góry w dół,
- należy używać środków gaśniczych przeznaczonych do gaszenia danej grupy pożarów.

Charakterystyka podręcznego sprzętu gaśniczego:
Hydrant wewnętrzny
Gaśnica wodno-pianowa
Gaśnica proszkowa
Gaśnica śniegowa
Koc gaśniczy
Do podręcznego sprzętu gaśniczego zaliczamy gaśnice i koce gaśnicze. Gaśnice są to przenośne urządzenia o masie brutto do 20 kg i masie środka gaśniczego do 12 kg, którego użycie następuje pod wpływem uruchamianego ręcznie wyzwolenia ciśnienia gazu. Efekt akcji gaśniczej, a także bezpieczeństwo jej prowadzenia zależy od wielu czynników, między innymi od wyboru odpowiedniego środka gaśniczego. Dokonanie prawidłowego wyboru zależne jest od rozpoznania rodzaju pożaru oraz pewnego minimum wiedzy o środkach gaśniczych i ich działaniu. W tym rozdziale przedstawiamy podstawowe informacje o podręcznym sprzęcie gaśniczym i sposobach jego użycia.

Hydrant wewnętrzny
Hydrant wewnętrzny jest to zawór zainstalowany na specjalnej sieci wodociągowej obudowany szafką i wyposażony w wąż pożarniczy i prądownice. Może być o średnicy 25 lub 52 mm. Ma on zastosowanie do lokalizacji pożarów w zarodku wszędzie tam gdzie jako środek gaśniczy stosuje się wodę.
Sposób użycia hydrantu jest następujący:
- otworzyć drzwiczki szafki sprawdzić czy podłączony jest wąż i prądownica,
- rozwinąć odcinek węża w całości unikając zagięć i załamań,
= skierować strumień wody na miejsce pożaru.
Obsługę hydrantu powinny stanowić dwie osoby, jedna obsługuje prądownice a druga obsługuje zawór hydrantowy dawkując ilość wody. Wodą nie gasimy urządzeń pod napięciem elektrycznym oraz w ich obrębie jak również innych substancji, które z woda tworzą gazy palne np. karbid.

Gaśnica wodno-pianowa
Gaśnica wodno-pianowa jest to zbiornik cylindryczny w którym znajduje się wodny roztwór środka pianotwórczego oraz zbiornik z gazem napędowym zaopatrzony w zbijak, wężyk zakończony prądowniczką zamykaną. Po dostarczeniu gaśnicy w pobliże pożaru zrywamy plombę zabezpieczającą, wciskamy zbijak (gaz napędzający wypełnia zbiornik gaśnicy, kierujemy strumień piany w ognisko pożaru. Działanie gaśnicy można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni prądowniczki. Ze względu na swoją budowę syfonową gaśnica prawidłowo pracuje tylko w pozycji pionowej.

Gaśnica proszkowa
Gaśnica proszkowa jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w dźwignię uruchamiającą zawór lub zbijak z gazem napędowym. Środek gaśniczy ( proszek) wyrzucany jest przez dyszę lub wężyk zakończony prądowniczką przy pomocy gazu obojętnego ( azot lub dwutlenek węgla). Po dostarczeniu gaśnicy w miejsce pożaru zrywamy plombę i zawleczkę blokującą, uruchamiamy dźwignie lub zbijak i kierujemy strumień proszku w ognisko pożaru. Działanie gaśnicy można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni uruchamiającej lub dźwigni prądowniczki. Ze względu na swoją budowę syfonową gaśnica prawidłowo pracuje tylko w pozycji pionowej.

Gaśnica śniegowa
Gaśnica śniegowa jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w zawór i wężyk zakończony dyszą wylotową lub w gaśnicach mniejszych króćcem obrotowym z dyszą. Wewnątrz gaśnicy znajduje się skroplony dwutlenek węgla, który po uruchomieniu pod własnym ciśnieniem wydostaje się na zewnątrz oziębiając się do temperatury ok. - 80 stopni Celsjusza. Po dostarczeniu gaśnicy w pobliże pożaru zrywamy plombę zabezpieczającą uruchamiamy zawór i kierujemy strumień dwutlenku węgla na ognisko pożaru. Działanie gaśnicze można w każdej chwili przerwać zamykając zawór.
Należy pamiętać o tym że:
- w czasie działania gaśnic trzymać ją tylko za uchwyty,
- nie wolno używać tych gaśnic do gaszenia ludzi.
Ze względu na swoją budowę syfonową gaśnica prawidłowo pracuje tylko w pozycji pionowej.

Koc gaśniczy
Koc gaśniczy jest to płachta z tkaniny całkowicie niepalnej (włókno szklanego) o powierzchni około 2 m 2. Przechowuje się go w specjalnym futerale. Służy do tłumienia pożaru w zarodku przez odcięcie dopływu powietrza do palącego się przedmiotu.
Sposób użycia:
- wyjąć koc z futerału, rozłożyć i szczelnie przykryć palący się przedmiot.
- W przypadku gaszenia ludzi należy osobę przewrócić i przykryć ją szczelnie kocem.
- Koce gaśnicze można wykorzystywać do przenoszenia ewakuowanego mienia.


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY OBSŁUDZE SPALINOWEJ KOSIARKI DO TRAWY

Uwagi ogólne:

Do samodzielnej obsługi kosiarki może przystąpić pracownik który uzyskał zezwolenie na pracę przy nim od bezpośredniego przełożonego.
  Winien to być pracownik pełnoletni legitymujący się:
a.  przeszkoleniem
-  wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp,
-  w zakresie ochrony ppoż.,
b.  dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy,
c.  wypoczęty, trzeźwy.
  Uwaga :
  Kosiarki nie może obsługiwać pracownik używający leki opóźniające reakcję.

Przed rozpoczęciem pracy:


Pracownik powinien:
1.  Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy.
2.  Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy (ubranie robocze bez luźno zwisających elementów, rękawice ochronne, odpowiednie obuwie na nie śliskich podeszwach, ). Zdjąć także z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria itp.
3.  Sprawdzić stan wyposażenia technicznego kosiarki w tym:
a.  czy wszystkie nakrętki, śruby i inne elementy są dobrze dokręcone, nieuszkodzone i nie zużyte,
b.  zużyte lub uszkodzone noże, sworznie czy śruby należy wymienić na nowe oryginalne części zamienne,
c.  czy silnik jest w należytym stanie technicznym. Należy sprawdzić czy sprężyna regulacji obrotów silnika, dźwignia regulacji obrotów silnika  i inne części , które decydują o podwyższeniu obrotów silnika są we właściwym stanie, czy nie dokonywano przy nich regulacji by podwyższyć obroty silnika,
d.  czy w misce olejowej silnika jest wystarczająca ilość oleju, w miarę potrzeby należy uzupełnić niedobór,
e.  czy kabel i fajka  świecy zapłonowej są w dobrym stanie technicznym,
f.  czy świeca nie musi być wymieniona ze względu na jej zużycie,
g.  czy filtr powietrza jest czysty - w razie potrzeby należy go oczyścić,
h.  czy tłumik nie jest uszkodzony, jeśli jest należy bezwzględnie wymienić go na nowy,
i.  czy pojemnik na trawę  jest nieuszkodzony, czy nie ma zapchanych kratek wentylacyjnych,
j.  czy silnik i rura wydechowa nie są zanieczyszczone trawą, liśćmi, tłuszczem, czy resztkami paliwa. W razie stwierdzenia, że tak jest należy niezwłocznie oczyścić w. wym. części, by nie dopuścić do ewentualnego zapłonu kosiarki,

UWAGA
W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń ,czy usterek nie wolno podejmować pracy . Należy niezwłocznie powiadomić  o tym swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte pracownik może przystąpić do wykonania zadania.

Po wykonaniu w. wym. czynności pracownik może przystąpić do uruchamiania urządzenia po uprzednim nalaniu paliwa do zbiornika kosiarki. Podczas wykonywania tej czynności istnieje duże zagrożenie pożarowe. Bezwzględnie należy przestrzegać następujących zaleceń:
a.  stosować benzynę bezołowiową,
b.  paliwo wlewać na wolnym powietrzu, przy wyłączonym, wychłodzonym silniku,
c.  nie wdychać oparów i gazów!

Zabronione jest:
-  używanie otwartego ognia, palenie papierosów,
-  dolewanie paliwa podczas pracy silnika, czy też przed jego ostygnięciem,
-  przechowywanie paliwa w nie atestowanych pojemnikach,
d.  nie napełniać zbiornika do pełna. Należy pozostawić minimum 15 mm od górnej krawędzi zbiornika,
e.  zamknąć zbiornik korkiem,
f.  jeśli doszło do przepełnienia zbiornika (przelania) należy dokładnie usunąć rozlane paliwo.

Podczas pracy:


1.  Ściśle stosować się do zaleceń:
a.  stanowiskowej instrukcji bhp,
b.  Dokumentacji Techniczno-Ruchowej,
c.  poleceń i wskazówek  przełożonych.
2.  Sprawdzić, czy uruchomienie maszyny nie stworzy zagrożeń wypadkowych.
a.  trawnik oczyścić z kamieni, kawałków drewna, drutu i innych obcych przedmiotów,
b.  usunąć wszystkie zwisające gałęzie by uniknąć zranienia oczu,
c.  sprawdzić, czy w niedalekiej okolicy pracy kosiarki nie znajdują się osoby postronne, zwierzęta,
d.  koszenie trawy wykonywać tylko przy dobrej widoczności,
e.  nie wolno kosić trawy mokrej ze względu na  niebezpieczeństwo pośliźnięcia się.
3.  Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy tzn. z prędkością kroczenia.
4.  Jeśli pracownik kosi trawę z założonym pojemnikiem na ściętą trawę  przed koszeniem winien sprawdzić, czy osłona wylotu dokładnie zakrywa otwór wylotowy kosiarki.
5.  Jeśli koszenie wykonywane jest  bez pojemnika  wykonujący koszenie winien sprawdzić  czy osłona dokładnie zakrywa otwór wylotowy do trawy.
6.  Należy zawsze wyłączyć kosiarkę przed przemieszczeniem jej w inne miejsce koszenia, lub przed opróżnieniem pojemnika na skoszoną trawę.
7.  W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać obsługiwaną maszynę.
8.  Zabronione jest:
-  koszenie trawy na brzegach strumyków, rowów, stawów czy rzek,
-  koszenie trawy z nieosłoniętym otworem wylotowym trawy ( za pomocą pojemnika, czy też osłony ),
9.  Podczas koszenia na zboczach kąt pochylenia kosiarki nie może przekroczyć 15 stopni. Koszenie należy wykonywać w poprzek zbocza nigdy w górę czy w dół.
10.  Bezwzględnie należy wyłączyć silnik kosiarki jeśli:
-  odchodzi się od niej,
-  przy zdejmowaniu i zakładaniu pojemnika do trawy,
-  przed dolewaniem paliwa ( wystudzić silnik przed wykonaniem tej czynności),
-  przed regulacją wysokości cięcia,
-  przed przemieszczaniem kosiarki w inne miejsce,
-  przed oczyszczaniem kosiarki,
-  przy zapchaniu się kanału wyrzucającego trawę,
-  jeśli wystąpi zjawisko wibracji silnika - bezwzględnie przed ponownym uruchomieniem kosiarki zasięgnąć porady fachowca,
-  przy wymianie koła,
-  przy demontażu noża,
Uwaga:
    Podczas wykonywania tej czynności pracownik bezwzględnie musi użyć rękawic ochronnych by uniknąć urazów.
-  przy wykonywaniu wszelkich prac konserwacyjnych,
-  w razie kolizji z przeszkodą (np. kamień). W takim przypadku należy:
a.  odczekać do czasu zatrzymania się noża kosiarki,
b.  odłączyć świecę zapłonowa przez wyciągnięcie ,,fajki,,
c.  jeśli kosiarka jest z zapłonem elektrycznym należy wyciągnąć kluczyk,
d.  sprawdzić, czy nastąpiło uszkodzenie kosiarki. Jeśli tak - oddać do autoryzowanego punktu napraw.

W razie wątpliwości co do obsługi urządzenia, pracownik winien zwrócić się do przełożonego lub przeszkolonych fachowców o szczegółowe instrukcje. Pracę może podjąć ponownie po usunięciu wątpliwości i (najlepiej) pod fachowym dozorem przełożonego.
 
Pracownikowi nie wolno:

a.  stosować niebezpieczne metody pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy otoczenia,
b.  nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych,
e.  pracowania bez nakazanych ochron osobistych,
f.  usuwać osłon czy znaków  zabezpieczających,
g.  naprawiać samodzielnie maszynę,
h.  dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego,
i.  przeszkadzać innym w pracy,

Po zakończeniu pracy:

a.  wyłączyć kosiarkę,
b.  dokładnie oczyścić urządzenie,
c.  oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania,
d.  przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpośredniemu przełożonemu.   

Uwagi dodatkowe:

Obsługujący kosiarkę powinien:
1.  Szanować i dbać o powierzone mu urządzenie.
2.  Nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i osób, czy też zwierząt będących w pobliżu pracy kosiarki.
3.  Przestrzegać zasady i przepisy ujęte w niniejszej instrukcji, gdyż niestosowanie się do ich zaleceń może spowodować pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności.

W razie wątpliwości co do prawidłowości swoich działań, czy też prawidłowości pracy kosiarki pracownik winien zwrócić się o dodatkowe wskazówki do bezpośredniego przełożonego, czy służb fachowych.INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Uwagi ogólne:

Kuchnia mikrofalowa przeznaczona jest do rozmrażania , gotowania i opiekania artykułów przeznaczonych do spożycia.

Do samodzielnej obsługi przy obsłudze kuchenki mikrofalowej może przystąpić:
pracownik
a.  pełnoletni,
b.  legitymujący się  odpowiednimi szkoleniami bhp, w tym szkoleniem stanowiskowym na stanowisku obsługi kuchenki,
c.  zapoznany z dokumentacją techniczno - ruchową urządzenia,
d.  posiadający aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na danym stanowisku,
e.  wykazujący się aktualnymi badaniami na nosicielstwo chorób zakaźnych,
f.  ubrany w odzież ochronną wskazaną przez pracodawcę.

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien:
a.  sprawdzić:
- stan przewodu i wtyczki do gniazda zasilającego, w razie ich uszkodzenia należy je bezwzględnie wymienić w punkcie serwisowym,
- czy napięcie znamionowe podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z zasilaniem z sieci elektrycznej,
- czy gniazdo zasilania ma uziemienie,
- czy kuchenka jest ustawiona na płaskiej i stabilnej powierzchni, z dala od innych źródeł ciepła,
- czy drzwiczki zamykają się dokładnie, czy uszczelka znajdująca się na nich nie jest uszkodzona,
- czy temperatura
otoczenia nie przekracza 35ºC,
- czy nie są zakryte otwory wentylacyjne,
- czy szklany talerz obrotowy znajduje się w środku.
b.  umieścić potrawę w odpowiednim naczyniu, otworzyć drzwiczki kuchenki, postawić naczynie na talerzu obrotowym,

Uwaga:
- nie należy podgrzewać potraw w szczelnie zamkniętych pojemnikach - wzrost ciśnienia mógłby uszkodzić otwór pojemnika, a sam pojemnik mógłby eksplodować,
- nie należy gotować lub podgrzewać całych jaj - mogą eksplodować,
- nie należy używać kuchenki mikrofalowej do smażenia na oleju,
- produkty szczelnie pokryte skórką lub błonką należy przed gotowaniem nakłuć, by zapobiec ich pęknięciu.
Podczas pracy:
a.  sprawdzić czy włożone naczynia nie stykają się ze ściankami kuchenki,
b.  zamknąć drzwiczki, sprawdzić, czy są one dobrze zamknięte.
c.  ustawić odpowiednią funkcję, którą ma wykonać urządzenie.
d.  Ustawić czas pracy kuchenki - kuchenka automatycznie wyłączy się po wykonaniu ustawionych czynności.
e.  Przy wyjmowaniu gotowej potrawy należy używać rękawic ochronnych i specjalnych uchwytów.

Czyszczenie urządzenia:
- wnętrze urządzenia należy regularnie czyścić za pomocą gąbki i detergentu w płynie,
- podstawkę pod talerz obrotowy, szklany talerz obrotowy i ruszt druciany myje się w sposób tradycyjny lub w zmywarce,
- nieprzyjemne zapachy wewnątrz kuchenki eliminujemy przez wstawienie do kuchenki naczynia wypełnionego wodą z dodatkiem soku z cytryny i gotowanie jej przez kilka minut.

Zabronione jest:

1.  Uruchamianie uszkodzonej kuchni.
2.  Włączanie urządzenia do sieci bez uziemienia.
3.  Uruchamianie kuchni mikrofalowej przy otwartych drzwiczkach, czy też uszkodzonej uszczelce drzwiczek.
4.  Pozostawianie pracującej kuchni po wyjęciu przygotowanej potrawy.
5.  Włączanie pustej kuchni - może ulec zniszczeniu.
6.  Włączanie kuchni bez szklanego talerza wewnątrz.
7.  Stawianie urządzenia tak, by kabel zasilający lub wtyczka znalazły się:     
-   w wodzie,
-   zbyt blisko od gorących powierzchni.
8.  Używać kuchenki do innych celów niż przewiduje producent np. laboratoryjnych, do suszenia tkanin itp.
9.  Nie należy podgrzewać ani składować wewnątrz lub w pobliżu kuchni materiałów łatwo zapalnych. Ich opary mogłyby spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem.
10.  Pozostawianie pracującego urządzenia bez nadzoru (np. pojemniki z papieru ,czy plastiku mogłyby się stopić podczas podgrzewania).
11.  Nie należy gotować żywności zbyt długo - grozi to zapaleniem się jej.
12.  Nie należy zbyt często otwierać drzwiczek
13.  Nie wolno dotykać wnętrza kuchni tuż po jej użyciu.
14.  Nie obciążać otwartych drzwiczek.

Po zakończeniu pracy:

1.  Wyłączyć urządzenie z sieci.
2.  Oczyścić według wskazówek podanych wyżej.
3.  Upewnić się, czy pozostawione urządzenie nie stwarza żadnych zagrożeń dla otoczenia.

W przypadku awarii lub niewłaściwego działania kuchni mikrofalowej należy wyłączyć ją z sieci elektrycznej, zgłosić o tym bezpośredniemu przełożonemu.

Naprawy muszą być wykonywane u przeszkolonego przez producenta serwisanta.

Jeśli materiał znajdujący się wewnątrz czy też na zewnątrz zapali się nie należy otwierać drzwiczek kuchni tylko wyłączyć urządzenie. Można to zrobić przez wyjęcie wtyczki z gniazdka, lub odłączenie zasilania na tablicy głównej.INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE NISZCZARKI DOKUMENTÓW


Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy:

Pracownik powinien
- zapoznać się z instrukcją,
- przed rozpoczęciem pracy przygotować sprzęt i materiały,
- sprawdzić stan wtyczki i gniazdka z bolcem zerowania,
- sprawdzić zamknięcia wszystkich pokryw urządzenia.

Uwagi ogólne:
- urządzenie winno być usytuowane blisko źródła prądu, tak by była możliwość łatwego i szybkiego odłączenia go z zasilania,
- nie należy umieszczać go na trasach komunikacyjnych a także należy je umieścić z dala od źródeł ciepła,
- należy zadbać, by w trakcie eksploatacji urządzenia nie doszło do przypadkowego rozlania płynów na niszczarkę.

Zasady i sposoby bezpiecznej pracy:
a. obsługiwać niszczarkę zgodnie z instrukcją eksploatacyjną,
b. koncentrować uwagę na wykonywanej czynności,
c. zabronione jest wkładanie rąk, palców lub innych przedmiotów do wejścia papieru,
d. nie wolno używać płynów łatwopalnych do czyszczenia sprzętu lub w okolicy niszczarki. Może dojść do przypadkowego samozapłonu.
e. należy zawsze wyłączyć i odłączyć niszczarkę od prądu przed przenoszeniem jej, czyszczeniem itp.,
f. w razie dostrzeżenia objawów nienormalnej pracy należy urządzenie odłączyć z zasilania.

Nie wolno naprawiać niszczarki we własnym zakresie - w razie uszkodzenia należy korzystać z usług autoryzowanego serwisu.

Uwaga


Maszyna nie jest przeznaczona do częstego użycia. Nie dozwala się, by urządzenie było użytkowane w sposób ciągły. Po zniszczeniu pewnej partii papieru należy wyłączyć urządzenie. Po przerwie około 10 min. można ponownie przystąpić do pracy.


INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE NACZEPY

NAKAZUJE SIĘ:
- kierowcę zapoznać szczegółowo z budową naczepy (przyczepy), sposobem przygotowania naczepy do eksploatacji
- przed każdą jazdą sprawdzić stan urządzeń i mechanizmów:
-- ciśnienie w oponach (różnica ciśnień nie może być wyższa niż 0,03 Mpa)
-- stan opon ( usunąć tkwiące ewentualnie w bieżniku kamienie, gwoździe, itp., wymienić opony uszkodzone)
-- zamocowanie kół jezdnych i dociągnięcia nakrętek
-- stan instalacji hamulcowej (sprawdzenie przedmuchów instalacji hamulcowej, usunięcie przedmuchów przez dokręcenie złącz lub wymianę uszczelek)
-- działanie hamulców ( sprawdzenie wielkości skoku jałowego tłoka hamulcowego (ca 70-85 mm))
-- naciąg linki hamulca ręcznego
-- stan przewodów elektrycznych
-- stan elementów sygnalizacyjnych: światła -pozycyjne, kierunkowskazy, stopu, odblaskowe, oświetlenia tablic rejestracyjnych
-- stan i zamocowanie koła zapasowego
-- stan resorów (poduszek)
-- ogólny stan przyczepy (naczepy) w celu sprawdzenia występowania uszkodzeń mechanicznych, pęknięć elementów metalowych, stanu osłon przeciwbłotnych itp.
- w czasie jazdy przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego, zachowując niezbędną ostrożność przy przewożeniu ładunków
- przy za i wyładunku zahamować naczepę hamulcem ręcznym, zachować szczególną ostrożność, pracować w rękawicach ochronnych
- równomiernie rozmieszczać i układać ładunek na naczepie, zabezpieczając przed możliwością przesunięć podczas jazdy oraz aby wykluczyć nadmierne przeciążenie poszczególnych elementów zespołów jezdnych
- podczas pompowania opon należy zawsze stać z boku koła, zwracając uwagę na pierścień obręczy
- przy wymianie koła zwrócić uwagę na pionowe położenie podnośnika, aby wykluczyć możliwość ześlizgnięcia się
- przy zdejmowaniu koła pracę w dwie osoby
- pierścień zabezpieczający zdejmować po uprzednim całkowitym wypuszczeniu powietrza z koła
- ładunek równomiernie rozmieszczać na całej powierzchni naczepy
- w przypadku stwierdzenia w czasie jazdy samochodu jakiejkolwiek awarii natychmiast zatrzymać pojazd i usunąć awarię lub jeżeli nie można tego załatwić we własnym zakresie - zabezpieczyć uszkodzony pojazd i zawiadomić o tym kierownika zakładu

ZABRANIA SIĘ:
- używanie naczepy wykazującej braki techniczne
- przekraczania dopuszczalnej przez dokumentację prędkości jazdy
- przewożenia osób na naczepie
- przebywania osób w pobliżu urządzeń załadowczych w czasie ich pracy
- dopuszczać, aby ogólny ciężar ładunku był większy od normalnej ładowności pojazdu, określonej w dokumentach rejestracyjnych samochodu

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego