IBWR - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

IBWR

Oferta

Opracowanie IBWR, aktualizacja, korekta - szybko, dokładnie, tak aby Klient był zadowolony.


Kto opracowuje IBWR?

§ 2.Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
Aby opracować dobrą IBWR-kę osoba ją sporządająca powinna posiadać wiedzę o zagrożeniach, ryzyku związanym z wykonywanymi pracami, sposobach zbezpieczenia pracowników oraz bezpiecznymi rozwiązaniami ograniczającymi ryzyko powstania wypadku.


Co to jest IBWR?

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych - "rozumie się przez to sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.), oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń"

Porozumienie w sprawie IBWR - link do strony porozumieniedlabezpieczenstwa.pl

Obowiązek sporządzenia IBWR dotyczy zakresu prac określonych w Prawie Budowlanym (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) art. 21a ust. 2 tj. prac:

 • których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;

 • przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;

 • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;

 • prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;

 • stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;

 • prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;

 • wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

 • wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;

 • wymagających użycia materiałów wybuchowych;

 • prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.


Przed przystąpieniem do wykonywania wymienionych powyżej prac, każdy wykonawca ma obowiązek opracować IBWR oraz zapoznać z nią wszystkich pracowników, którzy będą prowadzili prace.


ABC-HSE opracuje, zaktualizuje instrukcje bezpiecznego wykonywania robót (IBWR).

Zapewniamy profesjonalne wsparcie związane z opracowaniem, aktualizacją, korek instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR).
ABC-HSE szybko i sprawnie opracuje, poprawi, zaktualizuje instrukcję bezpiecznego wykonywania robót
(IBWR) na każdy rodzaj prac i na każde zadanie.


ABC-HSE to szybko i profesjonalnie opracowana:

 •    instrukcja bezpiecznego wykonywania robót ziemnych

 •    instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych

 •    instrukcja bezpiecznego wykonywania robót drogowych

 •    instrukcja bezpiecznego wykonywania robót sanitarnych

 •    instrukcja bezpiecznego wykonywania robót instalacyjnych

 •    instrukcja bezpiecznego wykonywania robót elektrycznych

 •    instrukcja bezpiecznego wykonywania robót hydrotechnicznych

 •    instrukcja bezpiecznego wykonywania robót kubaturowych

 •    instrukcja bezpiecznego wykonywania robót brukarskich

 •    instrukcja bezpiecznego wykonywania robót dekarskich

 •    instrukcja bezpiecznego wykonywania robót ciesielskich

 •    instrukcja bezpiecznego wykonywania robót montażowych

 •    instrukcja bezpiecznego wykonywania robót betonowych

 •    instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych

 •    instrukcja bezpiecznego wykonywania robót na rusztowaniach

 •    instrukcja bezpiecznego wykonywania robót na wysokości

 •    instrukcja bezpiecznego wykonywania robót prowadzonych przez Klienta


IBWR-ki są wymagane na kontraktach. Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót są jednym z elementów skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Wykonawcy Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót dla prac wynikających z:

 •    ogólnego oszacowania ryzyka, które znajduje się w planie BIOZ,

 •    szczegółowego oszacowania ryzyka przygotowanego przez podwykonawcę,

 •    ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane art. 21a. ust2.


Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót sporządza się, jeżeli w trakcie budowy wykonywane będą prace:

 •    narażające pracowników na upadek z wysokości

 •    narażające pracowników na przysypanie ziemią

 •    wymuszające kontakt pracowników z substancjami chemicznymi lub czynnikami biologicznymi zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,

 •    stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym,

 •    prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia, przewodów elektrycznych lub czynnych linii komunikacyjnych,

 •    stwarzające ryzyko utonięcia pracowników,

 •    prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach,

 •    wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

 •    wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza,

 •    wymagające użycia materiałów wybuchowych,

 •    prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych

 •    stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi


Kierownik Robót przeprowadza szkolenie stanowiskowe omawiając dokładnie IBWR. Pracownicy podpisują dokument potwierdzający zapoznanie z IBWR zobowiązując się do bezpiecznego prowadzenia prac. Kopie potwierdzenia przekazywane są do Wykonawcy i przechowywane w segregatorach IBWR. Szkolenie może się odbywać w obecności pracownika Wykonawcy.


Po zapoznaniu się z IBWR, każdy pracownik zobowiązany jest własnoręcznym podpisem potwierdzić fakt zapoznania się z nią.
Opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpiecznego wykonwywania robót jest jednym z obowiązków Podwykonawców, daje możliwość skutecznego przekazania niezbędnych wiadomości dotyczących bezpiecznej organizacji pracy na kontrakcie.


Przykładowa IBWR (PDF) - Pobierz                  Opracowanie/aktualizacja IBWR - Cennik


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego