BiOZ - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

BiOZ

Oferta

Opracowanie BiOZ, aktualizacja, korekta - szybko, dokładnie, tak aby Klient był zadowolony.

ABC-HSE opracuje, dokona korekt lub zaktualizuje plan BiOZ.
Zapewniamy profesjonalne wsparcie związane z opracowaniem, aktualizacją, korek planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ).
ABC-HSE szybko i sprawnie opracuje, poprawi, zaktualizuje
plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) na każdy Kontrakt.

Obowiązek sporządzenia planu BiOZ spoczywa na kierowniku budowy. Kierownik budowy zapewnia sporządzenie planu BiOZ. Kierownik Budowy może powierzyć sporządzenie planu BiOZ firmie posiadającej doświadczenie i kompetencje w tym zakresie.
Taką firmą jest ABC-HSE.


Plan B
iOZ jest sporządzany w oparciu o informację BiOZ, którą projektant zawiera w projekcie budowlanym.
Plan BiOZ powinien być sporządzony przed rozpoczęciem budowy i powinien uwzględniać warunki prowadzenia robót i specyfikę obiektu budowlanego.

Kierownik budowy obowiązany jest do wydania oświadczenia o sporządzeniu planu BiOZ i przyjęciu obowiązku kierownika budowy.
To oświadczenie i
nwestor powinien załączyć do zawiadomienia o terminie rozpoczęcia prac budowlanych.

Wykonawca na o
bowiązek sporządzenia planu BiOZ w trzech przypadkach.

Gdy planowane roboty budowlane będą trwać dłużej niż 30 dni roboczych, a jednocześnie ma być zatrudnionych co najmniej 20 pracowników.
Gdy pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.
Gdy na budowie będzie wykonywany przynajmniej jeden z niżej opisanych rodzajów prac budowlanych:

 • montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,   

 • montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych,

 • montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,

 • prace o charakterze, organizacji lub miejscu prowadzenia, stwarzającym szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności do upadku z wysokości lub przysypania ziemią

 • wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,

 • prace, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,

 • prace wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,

 • prace wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,

 • prace wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV,

 • prace budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków,

 • prace prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m,

 • prace wykonywane w pobliżu linii kolejowych;

 • prace, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi:

- prace polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest;
- prace prowadzone w temperaturze poniżej -10°C,

 • prace stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym

 • prace remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej,

 • prace remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów;

 • prace w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych

 • prace wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m

- dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,

 • prace wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m

- dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,

 • budowa i remont:

- linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
- linii kolejowych (prace torowe i podtorowe),
- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

 • prace stwarzające ryzyko utonięcia pracownika

 • prace prowadzone z wody lub pod wodą,

 • prace prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m;

 • - prace prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

 • - prace prowadzone w studniach, podziemiach i tunelach

 • prace związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi;

 • prace wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

 • prace wykonywane w kesonach z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza

 • prace wymagające używania materiałów wybuchowych

- prace rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów;
- prace ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,

 • prace prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - prace, których masa przekracza 1,0 t.

 • prowadzenie prac na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory,

 • fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,

 • fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,

 • betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony,

 • wszystkie prace budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

 • rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m,


Po zapoznaniu się z Planem BiOZ, każdy pracownik zobowiązany jest własnoręcznym podpisem potwierdzić fakt zapoznania się z nim.
Opracowanie i aktualizacja planu BiOZ należy do obowiązków Wykonawcy i Podwykonawców, daje możliwość skutecznego przekazania niezbędnych wiadomości dotyczących bezpiecznej organizacji pracy na kontrakcie i ograniczenia ryzyka powstania wypadku.

Opracowanie/aktualizacja BiOZ - Cennik

Podstawa prawna:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane art. 21a ( Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego