Audyty BHP i PPOŻ - Szkolenia BHP Warszawa wstępne okresowe dojazd outsourcing usługi obsługa PPOŻ

Idź do spisu treści

Menu główne:

Audyty BHP i PPOŻ

Oferta

ABC-HSE przeprowadzi audyt BHP organizacji, budowy, obiektu. Audyt ma na celu weryfikację spełniania minimalnych wymogów prawnych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Bezpieczeństwa Pożarowego. Dobry audyt bhp w Warszawie to ABC-HSE.
W trakcie przeprowadzania audytu weryfikowany będzie stan faktyczny przy użyciu środków i metod stosowanych przez organy nadzorczo-kontrolne, takie jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Dozoru Technicznego.

Efektem audytu jest szybkie i skuteczne wskazanie krytycznych niezgodności z obszarów, gdzie należy podjąć działania naprawcze lub zwiększyć nadzór.

Cennik audytów

Audyty proponowane przez ABC-HSE składają się z czterech etapów:


Etap

Czynności

I

  • Przygotowanie planu audytu i jego zakresu wraz z terminarzem czynności.

  • Przedstawienie planu do akceptacji

II

  • Zapoznanie z Organizacją - przegląd warunków pracy (spełnienie minimalnych wymogów technicznych między innymi takich jak wizualny stan infrastruktury budowlanej, organizacja komunikacji wewnątrzzakładowej ciągi komunikacyjne, ruch kołowy, ruch pieszy, stan zabezpieczenia maszyn i urządzeń, ochrona przeciwpożarowa - audyt PPOŻ. drogi ewakuacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy itp.)

  • Wyrywkowa obserwacja procesów na poszczególnych stanowiskach stwierdzenie czy pracownicy respektują Przepisy o ochronie zdrowia i życia w trakcie wykonywania czynności służbowych,

  • Przegląd dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy dokumentacja budowlana obiektu, Dokumentacja Techniczno Ruchowa maszyn i urządzeń, akta osobowe pracowników sprawdzenie terminowości szkoleń BHP, badań lekarskich itp

III

  • Opracowanie podsumowania audytu - raportu z przeprowadzonych działań wraz ze wskazaniem obszarów, gdzie wymogi BHP wymagają korekty lub nie są spełniane,

  • Przekazanie raportu zleceniodawcy.

IV

  • Podsumowanie audytu przedstawienie do zapoznania się raportu zbiorczego, ze wskazaniem głównych obszarów, gdzie w pierwszej kolejności konieczne są akcje naprawcze,

  • Spotkanie z Klientem w celu omówienia raportu zbiorczego.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego